Nasbírejte největší kupu papíru a vyhrajte 50 tisíc korun!

Nasbírejte největší kupu papíru a vyhrajte 50 tisíc korun!
Sdílej
 
Začala soutěž ABC Kupa papíru!

 

Nasbírejte největší kupu papíru a vyhrajte 50 tisíc korun!

Soutěž spočívá  v kolektivním sběru největšího množství papíru na vaší škole. Škola nebo sdružení, které nasbírá nejvíce, získá 50 tisíc korun.

 

Jak na to?

První krok je PŘIHLÁSIT ŠKOLU DO SOUTĚŽE, tedy zároveň s tím POSLAT VÝSLEDKY a to nejpozději do 30. října  2015 (spolu s výsledky uveďte i kontaktní údaje na zodpovědnou osobu)

Druhý krok je ZASLAT SPOELČNĚ S VÝSLEDKEM DOKUMENTACI v podobě oskenovaných potvrzení o váze ze sběrného dvora, který bude dokazovat váhu nasbírané kupy papíru  (může být jedno souhrnné potvrzení nebo několik více, jejichž součet pak bude konečným výsledkem)

Třetí krok je zaslání FOTOGRAFIE buď týmu přímo při odnášení papíru do sběru, nebo při kupení sběru ve škole

 

Výsledky, potvrzení i fotografie posílejte na adresu: vit.spanhel@cncenter.cz

Soutěž probíhá od 1. 9. do 30. 10. 2015


 

Ábíčko pomáhá přírodě

 

Pravidla soutěže ABC KUPA PAPÍRU!

Soutěž ABC Kupa papíru  (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 1. 9. 2015 do 13. 11. 2015 na školách, družinách či ve společnostech, které se do soutěže regulérně přihlásily. Soutěží se v největší, tj.nejtěžší kupě papíru (sběr), kterou si jednotliví organizátoři nasbírají.

Provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČO: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Organizátorem v rámci soutěže (dále jen „Organizátor“) se stává každý, kdo se přihlásí do 30. 10. 2015 na email vit.spanhel@cncenter.cz, tedy zašle v souladu s těmito pravidly výsledky ze sběru. Shora uvedeným přihlášením vyslovuje Organizátor souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Organizátor odpovídá Provozovateli za objektivnost jím pořádané části soutěže, tj. sběru a za správnost a přezkoumatelnost jím poskytnutých výsledků. V případě rozporu tohoto prohlášení se skutečností odpovídá Organizátor Provozovateli za škodu jím způsobenou a Provozovatel je oprávněn jej a jím přihlášené výsledky ze soutěže vyloučit.

Soutěžícím / účastníkem soutěže se stává každý organizátor, který se přihlásí resp. zašle Provozovateli na výše uvedený email (do předmětu uvede ABC KUPA PAPÍRU) do data, které je výše uvedené a výsledky sběru společně s potvrzením sběrného dvora o váze doneseného sběru (může být jedno souhrnné potvrzení nebo několik více, jejichž součet pak bude konečným výsledkem). Potvrzení takto Organizátor oskenuje a zašle na výše uvedený email, nebo potvrzení okopíruje a zašle poštou na adresu Provozovatele a jméno Vít Špaňhel (obálka musí být viditělně označena heslem ABC KUPA PAPÍRU). V případě zasílání výsledků poštou musí být přihláška doručena Provozovateli do 30.10.2015.

Každý soutěžící se smí přihlásit do soutěže pouze jednou. Soutěže se mohou zúčastnit právnické osoby, spolky či jiná sdružení se sídlem v České republice a Slovenské republice. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, kteří
a) nesbírali papírový ale jiný materiál. Přičemž papírovým materiálem je myšlen sběrový papír ve smyslu následujících doporučení http://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/papir  
b) neprokázali jeho množství (váhu)

c) u kterých byl zjištěn jakýkoliv jiný podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže a kontaktní osoby Organizátora souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým a obchodním aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo kontaktních osob Organizátora v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže, resp. kontaktní osoby Organizátora  je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům.

Organizátor uděluje přihlášením do soutěže Provozovateli neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných dokumentací bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

 

Harmonogram, systém soutěže

Registrace a zaslání výsledků do soutěže: do 30.10.2015

Ověření výsledků: do 12.11.2015

Zveřejnění výsledků na webu www.abicko.cz do 13.11.2015

 

Organizátor se zavazuje zaslat výsledky sběru výše uvedenými způsoby nejpozději do 30.10.2015. K později doručeným výsledkům nebude brán zřetel.

 

Výběr vítěze

Absolutní vítěz bude stanoven dle ověřených výsledků do 13.11.2015.

O pořadí soutěžících rozhodne Provozovatel soutěže na základě kritéria váhy sběrového papíru, a to dle ověřených výsledků.


Ceny

1. Organizátor soutěže, který nasbírá největší, nejtěžší kupu papíru dostane 50.000 Kč

2. – 10. umístěný získá roční předplatné časopisu ABC

  

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Organizátoři soutěže budou informováni e-mailem nebo telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané Organizátorem soutěže při přihlášení do soutěže.

Organizátoři soutěže jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří Organizátora kontaktovat nejpozději do 5ti dnů ode dne vyhodnocení, má Provozovatel právo takového Organizátora diskvalifikovat a na jejich místo se tak posunou organizátoři, jenž skončili ve výsledcích další nejbližší v pořadí. Stejné právo si Provozovatel vyhrazuje i v případě nesoučinnosti při ověření výsledků. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat Organizátora pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese nebo 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

 

Výhry budou výhercům předány do 15.12.2015.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže Organizátory, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

 

Co je v ABC 18: Nauč se jezdit na longboardu!

Co je v ABC 18: Nauč se jezdit na longboardu!

Sochaři na pláži: Jak se staví monumenty z písku

Sochaři na pláži: Jak se staví monumenty z písku

Assassin’s Creed: První fotka filmového hrdiny!

Assassin’s Creed: První fotka filmového hrdiny!