Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Pošli pohlednici“

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Pošli pohlednici“
Sdílej
 
Soutěž časopisu Mateřídouška „Pošli vystřiženou soutěžní pohlednici z kartonu na str. 31“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 12. 12. do 10. 1. 2021 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období soutěžní pohlednici na adresu redakce. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 pohlednici. Odesláním potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Pohlednici účastník soutěže zašle poštou na adresu redakce: časopis Mateřídouška, Komunardů 1584/42, Praha 7, 170 00

3. Pohlednice musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

4. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání pohlednice do soutěže.

5. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

6. Účastník soutěže zasláním pohlednice do soutěže potvrzuje, že:

pohlednice bude po dobu do 10. 1. 2021 poskytnuta výhradně Organizátorovi, a že dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

7. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit pohlednice:

a) u kterých byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

b) které nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášené pohlednice vyhovují podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílají soutěžních pohlednic na výše uvedenou adresu Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu soutěžní pohlednici.

Odměny:

5x stavebnice LEGO Friends – Kouzelná horská dráha (41685)

5x stavebnice LEGO City – Kaskadérská aréna (60295)

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním soutěžní pohlednice spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její poštovní adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr soutěžních pohlednic, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 12. 12. do 10. 1. 2022

Finále, resp. setkání odborné poroty: 17. 1. 2022

Výběr vítěze: dne 17. 1. 2022 se sejde odborná porota složená z členů Mateřídoušky, která vybere 10 výherních pohednic. Výherci soutěže se stávají z 10 vylosovaných účastníků.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou to nejpozději do 30. 1. 2022 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci „soutěže“.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 1. 2022 , a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Mateřídouška