Prosincová soutěž časopisu Sluníčko

Prosincová soutěž časopisu Sluníčko
Sdílej
 
Soutěž časopisu Sluníčko „o stolní hru Detektive, nastraž uši“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 1. 12. do 26. 12. 2023 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18-ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii srnečka u krmelce v soutěži vyhlášené v prosincovém čísle časopisu Sluníčko (soutěž vyhlášená na str. 18 a str. 41). Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 fotku/1 obrázek. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Fotografii účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „Soutěž“ na e-mail: slunicko@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby.

5. Pokud je na fotografii vyobrazená i nezletilá osoba, účastník soutěže automaticky uděluje souhlas s jejím případným uveřejněním v časopisu na čtenářské stránce.

6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání fotografie do soutěže.

7. Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, zaslaná fotografie, čas doručení e-mailu, příp. údaje o výhře. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce

8. Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že:

a) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

b) fotografie budou po dobu do 10. 1. 2024 poskytnuty výhradně Organizátorovi
Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) nejsou správně vyplněné

b) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště a telefon

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování do soutěže

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílání fotografií e-mailem na výše uvedený e-mail Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem 1 fotografii obrázku

Odměny:

Soutěžící se stává účastníkem zasláním fotografie obrázku spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže vyhodnotí výherce následovně:

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 1. 12. 2023 do 26. 12. 2023

Výběr vítěze: dne 27.12. 2023 se sejde odborná porota složená z členů časopisu Sluníčko, kteří vyberou 10 výherních obrázků. Výherci soutěže se stávají z deseti účastníků.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 2. 1. 2024 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 31. 1. 2024, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas e-mailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Autor

Sluníčko

Klíčová slova:
soutěž, soutěž ve Sluníčku