Soutěž o encyklopedii Zvířata v kostce

Soutěž o encyklopedii Zvířata v kostce
Sdílej
 
Ohromující fotografie a 3D počítačové ilustrace odhalují svět zvířat zcela jedinečně a z neuvěřitelné blízkosti. Chceš získat jednu z 5 encyklopedií Zvířata v kostce?

 

Namaluj originální velrybu. Obrázek pošli na adresu soutěže@cncenter.cz od 15. 8. do 28. 8. 2017. Pět nejoriginálnějších odměníme úžasnou encyklopedií Svět zvířat v kostce.

Kompletní pravidla soutěže níže.

Video seriál: Škola discgolfu

Video seriál: Škola discgolfu

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

Soutěž s Predatorem

Soutěž s Predatorem

Pravidla soutěže časopisu ABC v tisku a na webu  "Zvířata v kostce"

Soutěž časopisu ABC   dále jen „soutěž“, probíhá v období od 15. 8. 2017 do 28. 8. 2017 na internetových stránkách www.abicko.cz a v tisku .  Soutěží se obrázkem „Namaluj originální Velrybu“  i  v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období obrázek. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 obrázek.  Odesláním odpovědi  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

 

Odesláním obrázku  na  emailem s předmětem „VELRYBA“ na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Obrázek  musí být odeslána  spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své odpovědi do soutěže.

   

Účastník soutěže zasláním obrázku do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem obrázku   

d) užitím obrázku Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) obrázek bude  po dobu do 28.8. 2017 poskytnuty výhradně Organizátorovi

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a odpovědí účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplné a nesprávné odpovědi nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením odpovědi do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného odpovědi bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

 

 

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit obrázky, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování obrázku Originální Velryba.

 

Soutěž probíhá ve dvou fázích

 

 – přihlašování, tj.  zasílají své výtvory emailem na výše na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

-       výběr poroty

 

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.

 

Odměny:

 

5 x encyklopedie Zvířata v kostce

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších fotografií, která se bude skládat z členů redakce ABC.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 15.8. 2017 do 28.8. 2017

Finále, resp. setkání odborné poroty: 30.8.2017

 

Výběr vítěze: dne 30.8.2017 se sejde odborná porota složená z členů ABC, kteří vyberou 5 výherních kreseb, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb. Výherci soutěže se stává z 5 účastníků, jejichž kresby byly vyhodnoceny jako nejzajímavější.

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci soutěže a to nejpozději do 8.9.2017

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 9. 2017 a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty.  Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.