Vyhraj výlet na na Zlín Film Festival v hodnotě 11 000 Kč!

Vyhraj výlet na na Zlín Film Festival v hodnotě 11 000 Kč!
Sdílej
 
Každý ročník festivalu je zaměřený na nějaké konkrétní téma. Tentokrát si pořadatelé usmysleli Návrat do budoucnosti. Takže kromě klasického festivalového programu se můžeš těšit také na sci-fi filmy, dokumenty o vědě a technice, přehlídku trikových filmů a besedy.


Jak se do soutěže zapojit? Jak si takový návrat do budoucnosti představuješ
ty? Originálním způsobem ho zpracuj (můžeš kreslit, modelovat, psát, fantazii se meze nekladou) a pošli nám ho na adresu: Mateřídouška, Komunardů 42, 170 00 Praha 7 nebo na e-mail: souteze@cncenter.cz.

Pokud budeš mít jen trochu štěstí, můžeš vyhrát ubytování ve Zlíně včetně VIP vstupů na letošní Zlín Film Festival pro sebe a celou tvou rodinu. To je výzva!  

A co tě na Zlín Film Festivalu letos čeká? 7 filmů pro děti, 7 filmů pro mládež,
63 krátkých animací pro děti, 62 studentských filmů, 10 evropských dokumentů pro mladé publikum. Jo a ještě jedno číslo si zapamatuj: 4.–10. 9. To je termín, kdy stojí za to naplánovat si výlet do Zlína.

Potkáš tam i Mateřídoušku!

Soutěž o voucher na 1500 Kč na nákup batohu Topgal

Soutěž o voucher na 1500 Kč na nákup batohu Topgal

Soutěž o 5 komiksů SpongeBob od nakladatelství CREW

Soutěž o 5 komiksů SpongeBob od nakladatelství CREW

Soutěž o 5 dárkových kazet od společnosti Vincentka

Soutěž o 5 dárkových kazet od společnosti Vincentka

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „výlet na ZLÍN FILM FESTIVAL“

Soutěž časopisu Mateřídouška „výlet na ZLÍN FILM FESTIVAL“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 10.8. do 30. 8. 2020 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období poštou nebo e-mailem, ve kterém popíše jak si představujete svůj návrat do budoucnosti. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 kresbu. Odesláním kresby potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Fotografii kresby účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „výlet na ZFF" na email: souteze@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.

6. Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu „výlet na ZFF“.

7. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8. Účastník soutěže zasláním kresby do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě
tato kresba je původní

b) užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

c) fotografie budou po dobu do 30. 10. 2020 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že

d) kresba dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

9. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit kresby a výtvory, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílají své výtvory emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.

Odměny:

1x ubytování a VIP vstupy pro dva dospělé a 2 děti na ZLÍN FILM FESTIVAL v období 4.- 6. 9. 2020

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších kreseb, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 10. 8. do 30. 8. 2020

Finále, resp. setkání odborné poroty: 31. 8. 2020

Výběr vítěze: dne 31. 8. 2020 se sejde odborná porota složená z členů Mateřídoušky, kteří vyberou 8 výherních kreseby, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb. Výherci soutěže se stávají z 8 účastníků, jejichž kresby byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 1. 9. 2020 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 3. 9. 2020, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Mateřídouška