Soutěž o balíček knížek Abraka Babra od Tracy Corderoy

Soutěž o balíček knížek Abraka Babra od Tracy Corderoy
Sdílej
 
I ty můžeš vyhrát!

 

 

Chceš vyhrát balíček 3 knížek Abraka Babra od Tracy Corderoy? Nakresli svou vlastní čarodějnici nebo čaroděje a obrázek pošli do 29. 4. 2016 na email souteze@cncenter.cz. Do předmětu napiš heslo: Abraka.  

5 výherců vybraných porotou získává balíček 3 knížek.

 

 

 

 

Skutečný Harry Potter hledá v New Yorku nástupiště 9 a ¾

Skutečný Harry Potter hledá v New Yorku nástupiště 9 a ¾

Zapomeň na Harryho Pottera! Nový trailer na Fantastická zvířata a kde je najít (česky)

Zapomeň na Harryho Pottera! Nový trailer na Fantastická zvířata a kde je najít (česky)

 

 

 

Pravidla soutěže časopisu ABC na webu nakresli svou vlastní čarodějnici nebo čaroděje.

Soutěž časopisu ABC o nejzajímavější fotografii na níž je zobrazena vlastnoruční kresba čarodějnic či čarodějů. Dále jen „soutěž“, probíhá v období od 22.4. 2016 do 29.4.2016  na internetových stránkách www.abicko.cz .  Soutěží se se zaslanými fotografiemi  v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období fotografii na níž je zobrazena vlastnoruční kresba čarodějnic či čarodějů. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 fotografii. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

 

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Odesláním fotografie emailem s předmětem „čaroděj, čarodějnice“ na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Fotografie  musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání jeho fotografie  do soutěže.

Soutěžní fotografie  musí odpovídat tématu soutěže nejzajímavější vlastnoruční kresby čarodějnice nebo čaroděje.  

Účastník soutěže zasláním fotografie kresby do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie kresby, tedy disponuje veškerými právy k této fotografii

b) tato fotografie  je původní a kresba je vlastnoruční.

d) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) fotografie budou po dobu do 29.4.2016 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že fotografie kresby dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a výtvorů účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

 

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie kresby, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie  vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií kreseb

Soutěž probíhá ve dvou fázích – přihlašování, tj.  zasílají své fotografie kresby  emailem na výše  uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

-        výběr poroty

 

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu fotografii kresby čarodějě nebo čarodějnice.

 

Odměny:

 

5xbalíček po 3 ks knížek Abraka Babra od autorky Tracy Corderoy

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejzajímavější fotografie, která se bude skládat z členů redakce ABC.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 22.4.2016 do 29.4.2016

Finále, resp. setkání odborné poroty: 9.5.2016

 

Výběr vítěze: dne 9.5.2016 se sejde odborná porota složená z členů ABC, kteří vyberou 5 výherních fotografií, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých fotografií resp. Kreseb na nich zachycených. Výherci soutěže se stává z 5  účastníků, jejichž fotografie kreseb byly vyhodnoceny jako nejzajímavější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem marketingovým oddělením Organizátora. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Organizátorovi nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Jména výherců budou vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci soutěže a to nejpozději do 20.5.2016.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30.5. 2016  a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty.  Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včtně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.