Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška o bezdrátová sluchátka

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška o bezdrátová sluchátka
Sdílej
 
Soutěž časopisu Mateřídouška „o bezdrátová sluchátka z recyklovaného plastu“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 9. 10. do 31.10. 2023 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem správnou odpověď na otázku uvedenou v Mateřídoušce č.10/2023, strana 27. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně  jednou.Odesláním emailu potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1.      Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice  mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2.      Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3.      Správnou odpověď účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „SLUCHÁTKA“ na email: souteze@cncenter.cz

4.      Email musí být odeslán spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk dítěte, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

5.      Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání  do soutěže.

6.      Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

7.      Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a)      neodpovídají zadanému tématu soutěže

b)      obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c)      by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d)      u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e)      nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování

Soutěž probíhá ve dvou fázích

·        přihlašování, tj.  zasílání výtvorů emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

·        výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednou.

Odměny:

5 výherců získává bezdrátová sluchátka z recyklovaného plastu s dotykovým tlačítkem pro příjem hovorů nebo pozastavením poslechu hudby

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním  správné odpovědi spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších kreseb/výtvorů, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 9.10 do 31. 10. 2023   

Finále, resp. setkání odborné poroty: 8. 11. 2023

Výběr vítěze: dne 8.11. 2023 se sejde odborná porota složená z členů časopisu Mateřídoušky, kteří vylosují ze správných odpovědí 5 výherců. Výherci soutěže se stávají z 5 účastníků, kteří správně odpověděli na otázku.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 15. 11. 2023 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci „soutěže“.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 11. 2023, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Mateřídouška