Soutěž s ABC o ceny od společnosti Acer

Soutěž s ABC o ceny od společnosti Acer
Sdílej
 
Soutěž s časopisem ABC o o ceny od společnosti Acer. Chceš získat jednu z nich? Zadání souteže najdeš utady!

 

Chceš vyhrát jednu z cen od společnosti Acer? Nakresli originální design podložky pod myš a pošli ho na adresu souteze@cncenter.cz. Do předmětu napiš heslo PODLOŽKA POD MYŠ. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazena do slosování. Vyhrává 5 výherců. Soutěž probíhá od 24. 9. do 4. 10. 2019. Kompletní znění pravidel je níže.

Soutěž s ABC o ceny od společnosti Acer •  ABC

Soutěž s KPBI!

Soutěž s KPBI!

Soutěž s ABC o 12 stavebnic Playmobil ve filmu

Soutěž s ABC o 12 stavebnic Playmobil ve filmu

Obnovitelné zdroje energie dobývají letectví

Obnovitelné zdroje energie dobývají letectví

Pravidla soutěže časopisu ABC "Originální podložka pod myš"

Soutěž časopisu ABC „Originální podložka pod myš“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 24. 9. do 4. 10. 2019 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18 let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a. s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 - Holešovice (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období na email svůj obrázek originální podložka pod myš. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně jeden originální obrázek. Odesláním obrázku potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské republice mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Obrázek účastník soutěže zašle na e-mailem na adresu: souteze@cncenter.cz s předmětem "Podložka pod myš".

4. Fotografie či obrázek musí být odeslán spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování.

5. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby mladší 18 let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání obrázku do soutěže.

6. Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu "originální podložka pod myš".

7. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8. Zasláním obrázku do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášeného obrázku, tedy disponuje veškerými právy k tomuto obrázku

b) tento obrázek je původní

c) užitím obrázku organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti organizátorovi

d) obrázky či fotografie budou po dobu do 4. 10. 2019 poskytnuty výhradně organizátorovi, a že obrázek dosud nebyl přihlášen do žádné jiné soutěže.

9. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit obrázky, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování obrázku

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílají své výtvory e-mailem či poštou na výše uvedenou adresu organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Odměny:

5 výherců získává odměnu od společnosti ACER, mikina, myš, podložka pod myš, kšiltovka

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním obrázku spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., poštou či e-mailem. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších obrázků, která se bude skládat z členů redakce ABC.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 24. 9. do 4. 10. 2019

Finále, resp. setkání odborné poroty: 8. 10. 2019

Výběr vítěze: dne 8. 10. 2019 se sejde odborná porota složená z členů ABC , kteří vyberou 5 výherních obrázků, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých obrázků a výrobků. Výherci soutěže se stávají z 5 účastníků, jejichž obrázky byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou uveřejněny na webu www.abicko.cz v sekci soutěže do dne 15. 10. 2019

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 31. 10. 2019 , a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas e-mailu) organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.