Stavební stroj UNC 151

Sdílej
 
Poprvé vyšlo v ABC č.12 roč. 26. Pro velký zájem o stavební techniku jsme se rozhodli opět uveřejnit funkční model stavebního stroje, který je zpracován v měřítku 1:32.

Poprvé vyšlo v ABC č.12 roč. 26
Přípravné práce
Při stavbě se orientujte podle návodné kresby a detailů kol. Připomínáme, že zadní osa kol je blíže nakládacímu mechanismu, a současně upozorňujeme na funkce modelu: stroj se na kolech pohybuje vpřed i vzad, rameno s nakladačem se zvedá a spouští pomocí dvou "hydraulik", na rameni se sklápí vahadlo spřažené táhly se lžicí, která se zvedá a spouští. Vahadlo je ovládáno pomocí jedné hydrauliky. Reflektory na zádi stroje se otáčejí kolem vodorovné osy.

Foto
Před vlastní prací si připravte ze špejlí, sirek a špendlíků pomocný materiál v těchto délkách a barvách; nejdříve osy ze špejlí: R1 (1x délka 40 mm, barva modrá), R2 (2x, d = 9 mm, barva modrá), R3 (4x, d = 11 mm, barva modrá), R4 (1x, d = 35 mm, barva modrá), R5 (1x, d = 28 mm, barva černá), R6 (1x, d = 39 mm, barva černá), R7 (2x, d = 8 mm, barva černá), R8 (2x, d = 72 mm, barva černá). Dva slabé špendlíky uštípněte na délku 17 mm, budou sloužit jako osy reflektorů s označením R9. Ze zápalek pro domácnost si uděláte táhla hydraulik: S1 (1x, d = 32 mm, barva modrá), S2 (2x, d = 34 mm, barva modrá). Než budete zápalky barvit, zkuste je nasunout do plášťů hydraulik, pokud by do nich nešly, přibruste je.
Způsob úpravy vystřihovánky je dostatečně znám, a proto se zmíníme jen o tom, že otvory pro osy, které se jen prořezávají, jsou vyznačeny černou úhlopříčkou, otvory, které se vyřezávají, úhlopříčkou červenou a prořezy červenou čárou.
Stavbu začněte spojením dílů 1 a 1A, které zkompletujte a připojte k nim zpracovaný předek stroje 2. Zpracujte dvě stupačky 8 a dvě 9 a zalepte vždy po jedné do blatníku 6 a 7 a ty opět připojte na nezpracované díly 4 a 5. Teprve po přilepení je dokompletujte a připojte na boky 1 a 1A. Zpracujte spodek stroje 3 a postupně připojte na stroj: nejprve na příď 2, pak na boky přídě a konečně na díly 1 a 1A.
Tím je dolní část zhruba dokončena a začněte zpracovávat kabinu. Na díly 15 a 17 přilepte zpracované stěrače 2x 16. Pravý bok kabiny 10 přilepte nejdříve na blatník 4, pak i k boku 1. Obdobně levý bok 11 na 7 a 1A. Kryt motoru a přední sklo postupně připojte na příď 2, pak na boky 10 a 11; zadní sklo 15 nejprve na díl 1 a pak na oba boky 10 a 11. Zkompletujte díly 13 a 14 střechy kabiny a spojte s hlavní částí střechy 12. Celek postupně osaďte na kabinu: nejprve na 17, pak na 11, 10 a 15. Základ stroje doplňte držákem hydrauliky vahadla 18, který zkompletujte a osaďte na vyznačené místo na dílech 1 a 15. Zpracujte plášť hydrauliky 19 a osaďte ho pomocí osy R3 do držáku 18. Osu zvenčí přilepte napevno (po zaschnutí si ověřte, zda se díl 19 na ose pohybuje - pozor, pohyb musí jít ztuha).
Další prací bude zpracování nosičů na obou bocích zádě stroje. Zkompletujte potřebné díly: 20, 21, 22, 23 a 25. Nosič 20 připojte k držáku hydrauliky 21 a celek na bok 1. Zpracovaný držák kola 22 přilepte na vyznačené místo na nosiči 20. Obdobně zpracujte protilehlou stranu z nosiče 23 a doplňujících dílů 24 a 25. Zpracujte dva pláště hydrauliky 26 a pomocí dvou os R2 je osaďte po obou stranách stroje (jeden do spojených dílů 20 a 21 druhý do dílů 23 a 24). Osy zalepte zvenku napevno, pláště 26 se na nich musí ztuha otáčet.
Foto
Celek odložte a začněte zpracovávat vlastní mechanismus. Zkompletujte dva držáky 29 a zalepte je do výřezu vnějšího pláště lžíce 28 (pozor, hrana držáku označená písmenem A bude po upevnění do pláště otočena směrem nahoru). Pak zpracujte vnitřek lžíce 27 a oblepte jej vnějškem 28 s oběma držáky. Na boky přilepte jejich vnějšky 2x 32. Další zpracované držáky 2x 30 a 2x 31 připojte ke lžíci, zkompletujte dvě táhla 33 a upevněte je k držákům 30 a 31 pomocí dvou os R7 (osy zvenčí přilepte napevno tak, aby se táhla ztuha otáčela).
Lžíce je dokončena, nechte ji proschnout a samostatně zpracujte vahadlo. Zkompletujte jeho základní díl 34, vlepte vnitřky ramen 2x 35 a mezi ně zalepte sestavený nosič 36. Na něj připojte dva zkompletované držáky 37. Připravte si dvě zarážky 38 a pomocí osy R5 připojte lžíci k vahadlu - osu provlečete podle návodné kresby táhly 2x 33, přičemž zevnitř budete mít osazeny zarážky 2x 38, a vahadlem 34. Zvenčí vahadla a u zarážek zalepte napevno tak, aby se táhla 2x 33 na ose ztuha otáčela. Do středu vahadla ještě navlečte osu R4 tak, aby na obou stranách přečnívala stejně, a přilepte ji zevnitř k vahadlu napevno. Celek odložte a nechte proschnout.
Samostatně zpracujte ramena mechanismu. Zkompletujte díly 2x 41, 42 a 43 a vzpěry 42 a 43 přilepte na vyznačená místa obou ramen 41. Osu R6 provlečte držáky lžíce 2x 29, rameny 2x 41 a zvenku zajistěte dvěma zarážkami 38. Zarážky a ramena přilepte k ose napevno, držáky lžíce 2x 29 se na ose musí ztuha pohybovat. Pokračujte osazením vahadla do obou ramen 41, zvenčí osu vahadla R4 zajistěte zarážkami 2x 38 a ty přilepte napevno. Tady se bude (opět ztuha) pohybovat osa v obou ramenech. Zkompletujte další díly, a to 44, 45, 46 a 47. Držáky 44 a 45 přilepte na obě ramena 41 na vyznačená místa a držáky 46 a 47 na záď stroje 1 a kabiny 15.
Další prací bude zhotovení pístů hydrauliky. Zkompletujte šest držáků 39, na vlastní písty (zápalky) S1 a 2x S2 připojte - vždy na jednom konci - tři manžety 40 a k nim na každý píst po dvou držácích 39. Připojení pístů je jednoduché - proveďte je pomocí tří os R3; po jedné osaďte do držáků 44 a 45 na ramenech 2x 41 a zvenku na držácích a zevnitř na ramenech zalepte napevno. Držáky pístů se musí na osách ztuha otáčet. Stejným způsobem upevněte i střední píst k držákům 2x 37 na vahadle a z obou stran držáků zalepte napevno. I v tomto případě se držáky pístu musí pohybovat na ose R3 ztuha.
Rameno i s mechanismem zatím odložte a vráťte se k vlastnímu stroji. Zpracujte podstavce pod zadní (pohyblivé) reflektory 2x 48 a přilepte je na vyznačená místa na blatnících (díly 10 a 11). Zkompletujte jejich držáky 2x 49 a pláště reflektorů 4x 50. K hotovým plášťům připojte přední stranu 4x 51 a zadní 4x 52. Po proschnutí osaďte reflektory do držáků pomocí špendlíku (osa R9), kterým postupně propíchněte držák, plášť reflektorů a opět držák ve vyznačených místech, a na straně blíže kabině jej zakápněte kanagomem. Hotové dvojice reflektorů osaďte na jejich podstavce 2x 48.
Další prací je zpracování kol a jejich osazení na stroj. Začněte dvěma závěsy předních kol 2x 53, které zkompletujte a připojte na boky a na dno stroje na vyznačená místa. Připravte si vnitřní zarážky kol 2x 54 a 2x 63, osazovat je budete společně s koly, která jsou stejná pro přední i zadní osu. Zpracujte ráfek 55, přilepte k disku 56 a k vnější straně kola 57. Po slepení pláště pneumatiky 58 ji připojte k dílu 57 a celé kolo uzavřete jeho vnitřní stranou 59.
Do předních držáků 2x 53 a zadních 22 a 25 navlečte osy kol 2x R8 tak, aby na obou stranách stroje vyčnívaly stejně. Pozor! U zadní osy souběžně navlékněte i vnitřní zarážky 2x 63. U zadní osy přirazte zarážky těsně až k držákům kol (nechte asi 0,5 mm vůle), u přední osy navlečte zvenku na osu zarážky 2x 53 (opět s vůlí 0,5 mm - 1 mm) a přilepte je k osám napevno. Osy kol se musí v držácích naprosto volně otáčet a zarážky musí bránit vodorovnému pohybu osy tak, aby se nemohla z držáků vyvléknout.
Hotová kola navlečte na osy (zadní asi 1 mm od držáku, přední 8 mm od držáku) a přilepte je k nim napevno. Po proschnutí se budou kola pevně spojená s osami současně otáčet v držácích. Zpracujte kryt os kol ze čtyř plášťů 60, na které připojte jejich čela 4x 61. Hotové kryty osaďte na vyznačená místa disků tak, že zakryjí osy R8 vyčnívající z kol.
Rameno s celým mechanismem osaďte na stroj tak, že písty všech tří hydraulik nasuňte do jejich plášťů 2x 26 a 19, pak rameno sklopte tak, aby lžíce dosedla na pracovní plochu, a nasuňte poslední osu R1 do nosiče 20, ramene 41, držáků 46 a 47, ramene 41 a nosiče 23. Zvenku na nosičích 20 a 23 přilepte osu napevno. Po zaschnutí se ramena musí na ose R1 ztuha otáčet a přitom se písty hydraulik budou vysouvat a zasouvat ve svých pláštích.
Poslední prací je zpracování zpětných zrcátek 2x 62, která po kompletaci osaďte na přední stěnu kabiny 17.
Stroj je dokončen, plní své funkce a můžete jej zařadit do svého parku stavebních strojů. Věříme, že se vám práce dařila a že jste s jejím výsledkem spokojeni.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší

Autor

Anna a Richard Vyškovských