Kosmická sonda New Horizons

Kosmická sonda New Horizons
Sdílej
 
Série vesmír pokračuje pohyblivým modelem kosmické sondy New Horizons v měřítku 1:24.

NAVRŽENO PRO ABC

Sondu New Horizons jsem pro ábíčko navrhl a konstruoval současně se sondou Cassini-Huygens (vyšla v ABC č. 1 letošního ročníku) k probíhajícímu seriálu o sluneční soustavě. Sonda určená k průzkumu Pluta, jeho měsíců a dalších těles byla vypuštěna jen několik měsíců před tím, než astronomové na kongresu v Praze v roce 2006 překlasifikovali Pluto z poslední deváté planety na trpasličí planetku. Ladislav Badalec

 

Sonda New Horizons

Sonda New Horizons byla vypuštěna v lednu 2006 z nosné rakety Atlas V-551 směrem k Jupiteru. Kolem Jupitera prolétla o třináct měsíců později a v třikrát menší vzdálenosti než sonda Cassini-Huygens v roce 2000. Po průletové dráze pokračuje New Horizons k planetce Pluto a jejímu měsíci Charonu, kam by měla dorazit po pěti miliardách kilometrů v červenci 2015. Kromě vědeckého výzkumu a fotografování Pluta a Charona provede i tzv. optickou navigaci. Po splnění tohoto úkolu má sonda pokračovat v letu do další vzdálené oblasti vesmíru, do tzv. Kuiperova pásu a dál do mezihvězdného prostoru.

 

Názvy a funkce nejdůležitějších přístrojů

LORRI - vysokorozlišující kamera pro detailní snímky povrchu planet a případných jiných těles

RALPH - kamerový systém k dokumentaci topografických prvků

ALICE - ultrafialový zobrazovací spektrometr

SWAP - detektor slunečního větru

PEPSSI - spektrometr energetických částic

SDC - detektor prachových částic

REX - rádiová aparatura komunikačního systému

RTG - radioizotopový termoelektrický generátor

Kosmická sonda New Horizons •  archiv ABC

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Z pomocného materiálu budete potřebovat dva kovové špendlíky, dvě kulaté špejle o průměru 2-3 mm a papír na podlepení (slabý kancelářský i silnější kreslicí karton). Podlepení vyžadují díly, jejichž čísla jsou červeně podtržena. Díly označené černými šipkami (popřípadě bílými na tmavém podkladu) stáčejte na odřezku špejle nebo na jehlici do válečků a trubiček. Pozorně sledujte předkreslené otvory na příslušných dílech a přizpůsobte jim i průměry stáčených páskových dílů. Červené šipky na několika dílech orientují jejich nutnou vzájemnou montáž. Prostřihy a prořezy jsou značeny červenými ryskami, křížky či značkami nůžek. Všechny ostatní značky jsou obvyklé a nebo jsou vysvětleny při zpracování konkrétního dílu.

Linie označené černými šipkami ohýbejte po orýhování do rubu (od sebe), hrany ukončené kulatým bodem vytvořte ohýbáním papíru k tisku (k sobě). Vytvarování papírových oblin proveďte lehkým přetažením dílu prsty o hranu pracovní desky. Konstrukce sondy a všech přístrojů je sice jednoduchá, ale natolik členitá, že i zkušení modeláři musí dávat pozor, kam a jak díly umístí. Z toho důvodu je připravena zvláštní návodná kresba s pojmenováním jednotlivých přístrojů. Vysvětlení všech technických funkcí a další data o sondě můžete nalézt na webové adrese uvedené u návodu na

(http://www.mek.kosmo.cz/sondy/usa/nh/index.htm)

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

Návodná kresba (pdf)

Začněte sestavami přístrojů, které musíte předem instalovat dovnitř sondy. Z dílu 2 vyhotovte výklenek pro kamery hvězdných čidel (díly 3 a 4). Do předních otvorů zalepte trychtýřky objektivů 6, 7 s čočkami 8, 9. Obě kamery zůstanou otočné na osičkách ze špendlíků 5, bez lepení je tedy zabudujte do výklenku objektivy ven. Zkrácené konce špendlíků podle možnosti ohněte a přelepte kouskem papíru.

Dutý válec přístroje LORRI stočte kresbou dovnitř z dílu 10 (jeho dno uzavřete až po zasunutí do trupu). Přední hranu olemujte páskem 11 a začistěte čelem 12. Zpracujte kruhové víko 13, ale zatím ho na čelo nemontujte.

Kosmická sonda New Horizons •  archiv ABC

Přístroj SWAP zhotovte navinutím páskového dílu 15 na odřezku párátka o průměru 2 mm (podle dílu 14). Čelo začistěte kotoučkem 16, na hranici oddělující zadní bílou část navlékněte kolmo přírubu 18. Sestavte pružné páskové čidlo 17, ale také ho zatím na přístroj nemontujte.

Nyní zpracujte trup sondy, díl 1. Zohýbejte všechny hrany, vyřízněte potřebné otvory. Slepte tvar tělesa, ale nechte otevřenou spodní část. Zevnitř umístěte do obdélníkového výřezu vzadu výklenek s kamerami, vedle do otvoru zasuňte těsně k přírubě válec LORRI. Uvnitř trupu zalepte natupo dno trubice černým čtverečkem 10. Do bočního otvoru na levé straně trupu instalujte přístroj SWAP.

Průnik tohoto válečku začistěte zvnějšku přírubou 18. Trup sondy uzavřete. Podle dílu 19 odřízněte ze špejle osičku přístroje RTG. Z dílu 20 sestavte vnější válcový plášť s podélným žebrováním, do něhož zasuňte pomocný váleček s vyčnívajícím černým okrajem na jedné straně. Díl 21 si vyrobte podle nákresu, průměr pásku namotaného na ose 19 přizpůsobte plášti 20. Černý válec uzavřete čelem 22. Na osu pak postupně navlékněte zadní čelo 23, váleček 24, tepelné čidlo 25-26, váleček 27 a tepelný štít 29 s pancířkem 28. Podle červených šipek umístěte RTG do trupu, zevnitř přístroj zajistěte pomocným válečkem, navinutým z pásku papíru podle dílu 30.

Ze spirálového dílů 56 a středového kotouče 57 sestavte spodní parabolickou anténu. Díly pozorně vystřihněte podle nakreslených linií, potom opravdu pečlivě tvarujte a čistě slepujte papír natupo, přičemž z rubu zajistěte lepené spoje malými slepkami z kancelářského papíru. Pokud budete pracovat bezchybně, díly sestavíte do tvaru rozevřeného deštníku bez větších problémů. Případné prostřihy zaretušujte odstřižky z rezervního dílu 56R. Anténu ponechte delší dobu proschnout a lepidlo vytvrďte na rovné podložce pod přiměřeným zatížením. Stejným způsobem zhotovte horní plochu antény z dílů 59 a 60, nyní ale modelovanou kresbou do tvaru mělké misky. Obě části antény po vytvrzení zkompletujte, začistěte obvodovou hranu a znovu nechte "uzrát" pod zatížením.

Pokračujte odděleným sestavováním středové válcové části se dvěma nosiči raketových motorků. U dolního okraje dílu 31 prořízněte čtyři zářezy pro zálepky nosičů 36, ale mřížky ve tvaru obrácených písmen V v horní části prostříhejte až po slepení válce. Zúžený profil nosičů 2x 36 zalepte do otevřených motorových skříněk 2x 37.

Motorky zavřete a do kulatých otvorů zalepte 2x čtyři dílky 38 svinuté do malých, uvnitř začerněných motorových trysek. Boční zálepky nosičů zasuňte do spodních zářezů ve středovém válci a nosiče pevně přilepte. Dále zhotovte dva "kalíšky" z dílů 32-35 jako uzávěry dna a horního otvoru válce 31. Nyní pozor! Správné rozložení přístrojů na středovém válci je podmíněno přesným sestavením následujících dílů! Do páskových obručí 32 a 34 stočených barvou dovnitř vložte podlepené kotouče 33 a 35 šedými šipkami směřujícími přesně na spoje obručí! Důležité je i vložení "kalíšků" do středového válce - opět ve směru šipek k jeho podélnému spoji!

Kosmická sonda New Horizons •  archiv ABC

Kalíšek s plochou 33 musíte založit do válce až po okraj nenásilně, abyste nepolámali mřížky. Vycentrování a zalepení dílu proveďte zevnitř válce. Po zaschnutí lepidla znovu prostříhejte výplně mříží a na vnitřní straně je zesilte čtyřmi "véčky" 39. Vnější stranu mříží obložte zbývajícími dílky až po zasunutí válce do trupu, jinak byste válec kruhovými otvory neprovlékli. Dno válce uzavřete spodním obráceným kalíškem s vnitřní plochou 35, plochu doplňte válečkovými čidly 5x 42, prostřední čidlo navlékněte až na osu všesměrové antény 41. Přístrojovou desku 33 doplňte detailními prvky 40a-g podle označení. Podle návodných kreseb zpracujte a rozmístěte na sondu všechny zbývající přístroje a fragmenty z dílů 43 až 54.

Model dokončete sestavou anténní a rádiové aparatury REX na ose 41. Schéma uložení jednotlivých prvků je v návodné kresbě vyznačeno v měřítku 1:1. Tužkou si na špejli přeneste potřebné rysky a zkompletujte postupně všechny díly 55 až 69. Do spodní části válečku 55 vložte druhou pomocnou výplň z páskového dílu 30, pak jej navlékněte na osu a tu založte do trupu. Na hranu kruhových mříží nasaďte již zhotovenou parabolickou anténu. Na ose pokračujte podle potřeby seříznutým kuželem 61, nad něj umístěte kotouček 62 a tvarovaný váleček přední všesměrové antény 63.

Dávejte pozor při nasazení kotoučku 64 se třemi úchytkami anténních prutů na vrcholu osy. Úchytky musí sledovat stejnou polohu kotouče 62 s bílými značkami, kam přilepíte paty horních (kratších) anténních prutů, 3 ks 66. Paty spodních prutů, 6 ks 68, umístěte na linii prvního mezikruží na parabole podle trojúhelníkového schématu na návodné kresbě. Délku jednotlivých prutů si musíte odměřit podle vlastního uspořádání, spojení zajistěte příslušnými horními úchytkami 3x 67 (na kotouči 62) a spodními úchytkami 3x 69. Horní všesměrovou anténu ukončete válečkem 65. Na modelu zbývá provést konečnou retuš.

NÁVRH Ladislav Badalec

KONSTRUKCE Ladislav Badalec

SLEPENÍ Ladislav Badalec