Člověk a energie VI - Energie biomasy

Sdílej
 
V současné době začalo lidstvo hledat nové a ekologicky čisté zdroje energie. Biomasa je právě jednou z možných alternativ. Nejedná se ale o nijak nový způsob získávání energie, vždyť energii získanou spalováním biomasy využíval již jeskyní člověk.

V současné době začalo lidstvo hledat nové a ekologicky čisté zdroje energie. Biomasa je právě jednou z možných alternativ. Nejedná se ale o nijak nový způsob získávání energie, vždyť energii získanou spalováním biomasy využíval již jeskyní člověk. Hledají se však nové a účinnější metody přeměny biomasy na energii, ať už tepelnou, nebo elektrickou.

Foto
A co to vlastně biomasa je? Za biomasu považujeme hmotu organického původu, v níž je uchována sluneční energie. Biomasa obsahuje hmotu všech živých organismů, rostlin i živočichů na planetě Zemi. Získat energii z biomasy lze dvěma způsoby a to buď přeměnou termochemickou, nebo biochemickou.
Při termochemické přeměně máme na mysli zejména spalování, či zplyňování některých dřevin vhodných pro tuto činnost a dřevěného odpadu vzniklého při zpracování dřeva. Tato dřevní hmota je určena pro spalování v kotlích, které obvykle pracují tak, že se palivo nejprve zplyňuje a po té se takto získaný plyn spaluje. Tento systém umožňuje velmi dobrou regulaci tepla. Pro termochemickou přeměnu jsou nejvýhodnějšími dřevinami platany, topoly, akáty, olše a zejména vrby, které mají vysokou roční výtěžnost a také velkou tepelnou výhřevnost. Tyto dřeviny se vysazují na zemědělsky nepotřebné půdě, například kolem dálnic. U nás jsou také velmi vhodná území v okolí popílkovišť a výsypek v severních Čechách, které nemají prozatím jiné vhodnější využití. Zde pěstovaná biomasa také pomáhá návratu krajiny k jejímu původnímu účelu a vzhledu.
Foto
Na druhé straně je zde cesta biochemická. Asi nejznámějším jejím produktem je bioplyn. Ten vzniká při rozkladu organických látek (hnoje, zelených rostlin, kalu z čističek) v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku. Navzdory jeho poměrně jednoduché výrobě je jeho využití oproti dřevní biomase obtížnější pro jeho vysoké investiční náklady na technologii. Pro stavbu takového zařízení je třeba vybrat vhodnou lokalitu, kde je velká spotřeba tepla, nebo elektrické energie, jinak je takto vyrobená energie velice drahá
Z celkového pohledu je využití biomasy velice ekologické. Při jejím používání nevznikají žádné škodlivé látky, zejména CO2 a její spalování tak nepřispívá ke skleníkovému efektu a následnému oteplování Země.