Číslicová technika - XXII

Sdílej
 
V praktickém životě je velice často potřeba něco přesně a také rychle spočítat s vyloučením jakékoliv chyby. Ať už se jedná o počet výrobků na výrobním páse, nebo například o počet informací, které jdou v rychlém sledu za sebou. Je jisté, že člověk ať by se snažil sebevíc, nikdy by nedokázal počítat tak rychle a bez chyb.

Sekvenční logické obvody, binární čítače.

Dávno předtím, než byl vůbec znám pojem číslicová technika existovaly již různé mechanické čítače, které nahrazovaly činnost lidí a také pracovaly daleko přesněji. S rozvojem vědy a techniky a s objevováním nových odvětví elektroniky, kam spadá i číslicová technika se staré a mnohdy již zcela nevyhovující mechanické čítače začaly nahrazovat čítači elektronickými, které dokázaly a dokáží pracovat mnohem rychleji a také přesněji než čítače mechanické. O nich si právě dnes a v dílech příštích budeme povídat.
Podle definice je čítač, sekvenční logický obvod složený z klopných obvodů typu J-K, nebo T, který čítá impulsy přivedené na jeho vstup, nebo je také dělí podle předem stanoveného kritéria. Nás bude zajímat varianta první.

Foto
Čítače můžeme podle principu činnosti rozdělit na asynchronní a synchronní. U asynchronního čítače je výstup každého klopného obvodu propojen se vstupem obvodu následujícího a překlápění jednotlivých klopných obvodů se uskutečňuje postupně s hodinovými impulsy přivedenými na jeho vstup.
Synchronní čítače překlápějí všechny klopné obvody naráz a nedochází tak u nich jako u asynchronních čítačů k časovému zpoždění.
Na obr. 1 je jakési zjednodušené schéma binárního čítače s těmi nejdůležitějšími a také nejčastějšími vstupy a výstupy.
Na levé straně je vstup čítaných impulsů CK a také nastavovací vstup R – reset, který jak už víme například z posuvných registrů dokáže vynulovat obsah celého obvodu bez ohledu na stav případných, dalších, nastavovacích vstupů. U binárního čítače tak slouží k vynulování celého obsahu čítače.
Foto
Na straně pravé jsou výstupy čtyřbitového slova, které u binárního čítače může obsahovat zakódované číslo 0 až 15. Jeden binární čítač tak tedy může zpracovat celých 15 impulsů, po té se většinou vynuluje a začíná čítat opět od nuly do desítkového čísla 15.
Na druhém obrázku je tabulka, která znázorňuje logické hodnoty výstupů Out1 až Out4 při každém z patnácti z hodinových impulsů. Možná že vás napadne proč například číslu 6 odpovídá logická hodnota výstupů LHHL, tato kombinace není náhodná a je vlastně číslem šest, které je pouze převedeno do binární soustavy. V běžném životě používáme soustavu desítkovou, která obsahuje číslice 0 až 9. V číslicové technice máme ale pouze číslice dvě 0 a 1. Aby jsme tedy mohli například pracovat s číslem šest musíme ho nejprve převést do binární soustavy. To jak se to dělá si ukážeme v díle příštím.
Dnes jsme si tedy objasnili co rozumíme pod pojmem binární čítač a příště si osvětlíme převod čísel z binární soustavy do desítkové a naopak.