Pravidla ABC Herkules

Pravidla ABC Herkules
Sdílej
 
Úplná pravidla soutěže ABC Herkules.

 

 

Soutěž s lepidlem Herkules dále jen „soutěž“, probíhá v období od 1. 9. do 20. 9. 2015 v časopise ABC. Soutěží se s fotografiemi na téma „nejvtipnější či nejoriginálnější fotka své slepené vystřihovánky z ABC“ v souladu s pravidly soutěže.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma, tj. fotografie složené vystřihovánky z ABC. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci trvale či dlouhodobě žijící na území České republiky. Věk soutěžících soutěže není omezen. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

a)  je autorem přihlášené fotografie, a že tato fotografie je původní

b) disponuje veškerými právy k této fotografii

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

 

Účastník soutěže může poslat jen jednu fotografii do soutěže. Fotografie musí být ve formátu jpeg zaslaná registračním emailem a nesmí přesáhnout 5 Mb.

 

Zasláním fotografie na abc@cncenter.cz souhlasí účastník soutěže s pravidly soutěže. Spolu s fotografií je účastník soutěže povinen zaslat své kontaktní údaje, tj.jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Provozovatele a pro zajištění účasti v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené výtvory a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením fotografie do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslané fotografie bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže  (např. na fotografii není zachycena vystřihovánka z ABC)

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a výběr výherců

Přihlašování: 1.9.2015 od 00:00 hod. do 20.9.2015 23:59 hod.

Hlasování odborné poroty: 21. 9. 2015

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním soutěžní fotografie spolu se shora uvedenými kontaktními údaji na email abc@cncenter.cz, a to v termínu uvedeném v harmonogramu soutěže.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum doručení emailu obsahující soutěžní fotografii Provozovateli soutěže. Provozovatel neodpovídá za nedoručení přihlášky, resp. soutěžní fotografie. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže.

Redakce vybere ze všech zaslaných emailů 4 fotografie, které odmění, a to na základě kritérií kreativita a originalita fotografie.

V případě, že by účastník soutěže obsadil vícero výherních pozic, připadne mu pouze nejvýše dosažená výhra a ostatní jím dosažené výherní pozice budou obsazeny soutěžícími, kteří v hlasování dosáhli následující nejvyšší výherní pozice.

Ceny:

1. cena tablet

2. až 4. cena mobil

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci budou zveřejnění po ukončení soutěže do 22. 9. 2015 a to nejpozději do 18.00 na stránkách www.abicko.cz  

Věcné výhry budou rozeslány výhercům nejpozději do 30.10.2015 a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacím emailu obsahujícím výherní fotografii zaslanou do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo si výherce výhru nevyzvedne a ta tak bude vrácena do sídla Provozovatele, zaniká nárok na  získání této výhry.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící jsou si vědomi a souhlasí s tím, že veškeré vztahy či případné spory související s účastí v soutěži se řídí českým právem a budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící či nominovaný převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící či nominovaný, povinen tuto výhru vrátit.

 

 

 

Assassin’s Creed: První fotka filmového hrdiny!

Assassin’s Creed: První fotka filmového hrdiny!

Něžný obr: Gigantický pitbul Hulk

Něžný obr: Gigantický pitbul Hulk

Hunger Games: Síla vzdoru 2: Katniss šlape po prezidentovi

Hunger Games: Síla vzdoru 2: Katniss šlape po prezidentovi

Klíčová slova:
soutez, herkules, abc, vyhraj, mobil, tablet