Pravidla soutěže o zájezd do Londýna a návštěvu ateliéru Harryho Pottera

Pravidla soutěže o zájezd do Londýna a návštěvu ateliéru Harryho Pottera
Sdílej
 
V aktuálním čísle časopisu Mateřídouška najdeš zadání soutěže o zájezd do Londýna a návštěvu ateliéru Harryho Pottera. Tady jsou kompletní pravidla.

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška "Nejoriginální betlém."

Vánoční soutěž časopisu Mateřídouška "Nejoriginálnější betlém" (dále jen "soutěž") probíhá v období od 9. 12. 2019 do 12. 1. 2020  v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen "organizátor").

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem či na Facebookovou stránku Mateřídoušky fotografii originálního betlému dle zadání. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 slepený kreslený betlém z časopisu Mateřídouška č.12/2019. Odesláním tohoto výtvoru/výrobku potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1.       Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice  mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2.       Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3.       Fotografii výtvoru/výrobku účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem "Velká vánoční soutěž" na email: souteze@cncenter.cz nebo na Facebookovou stránku časopisu Mateřídouška.

4.       Fotografie musí být odeslána na e-mail spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazena do slosování.

5.  Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

6.       Účastník soutěže zasláním výtvoru/výrobku do soutěže potvrzuje, že:

a)       je autorem přihlášeného výtvoru/výrobku, tedy disponuje veškerými právy k této výtvoru/výrobku.

c)       užitím výtvoru/výrobku Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi
d)      fotografie kresleného složeného betlému budou po dobu do 12. 1. 2020  poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že kresba dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

7.       Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích. Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit  výtvory, které:

a)       neodpovídají zadanému tématu soutěže

b)      obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c)       by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d)      u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e)      nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování výtvoru

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj.  zasílají své výtvory emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže či na facebookovou stránku časopisu, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

-  výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu fotografii s jedním originálním výtvorem.

Odměny:

Hlavní výhru za fotografii s Nejoriginálnějším postaveným kresleným beltémem získává 1x letecký zájezd pro 4 osoby (2x dospělý + 2x dítě) do Londýna a návštěvu ateliérů Harryho Pottera od CK RADY NA CESTU.CZ v hodnotě 70 000 Kč.

Další v pořadí získává 2x školní set Baagl pro kluky v hodnotě 1950 Kč/ks , 2x školní set Baagl pro holky v hodnotě 1950 Kč/ks , 2x fotoaparát INSTAX v hodnotě 4980 Kč/ks , 1x stavebnice MAGFORMERS pro kluky v hodnotě 1299 Kč, 1x stavebnice MAGFORMERS pro holky v hodnotě 1299 Kč , 4x sada PILOT v hodnotě 250 Kč , 10x kniha Fantastická zvířata v hodnotě 499 Kč, 10x kniha HARRY POTTER v hodnotě 499 Kč, 10x hra DOBA LEDOVÁ v hodnotě 329 Kč, 15x hra ALBI Zdravouš a Mlsanda v hodnotě 599 Kč , 10x komiks MY LITTLE PONY v hodnotě 199 Kč/ks , 10x komiks MINECRAFT v hodnotě 149 Kč/ks.

Navíc prvních 100 nejrychlejších fotografií postaveného kresleného betlému, které budou vloženy na facebookové stránce Mateřídoušky získává Fantastické karty Imaglee.

Harmonogram soutěže

Úkolování na facebookové stránce Mateřídoušky: od 9.12. do 23.12.2019

Přihlašování: od 23. 12.2019 do 12. 1. 2020

Finále, resp. setkání odborné poroty: 13. 1. 2020

Výběr vítěze: dne 13. 1.  2020 se sejde odborná porota složená z členů Mateřídoušky, kteří vyberou 1 nejoriginálnější betlém a dalších 81 nejzajímavějších, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 15. 1. 2020  vyvěšena na Facebookové stránce Mateřídoušky a na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 28.2. 2020 , a to na  správné  poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Mateřídouška