Soutěž o 10 stavebnic LEGO DUPLO

Soutěž o 10 stavebnic LEGO DUPLO
Sdílej
 
Chceš vyhrát jednu z 10 stavebnic LEGO DUPLO? Zkus štěstí v této soutěži s časopisem Sluníčko! Zadání a pravidla najdeš tady.

 

Chceš vyhrát jednu z 10 stavebnic LEGO DUPLO? Zkus štěstí v soutěži s časopisem Sluníčko. Nakresli originální kresbu svého pokojíčku a fotku kresby pošli na adresu souteze@cncenter.cz. Do předmětu napiš heslo "PARAŠUTISTA". Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazena do slosování. Vyhrává 10 výherců. Soutěž probíhá od 2. 3 do 5. 4. 2020. Kompletní pravidla jsou níže.

Soutěž s časopisem Mateřídouška o 5 balíčků cen k filmu Ježek Sonic

Soutěž s časopisem Mateřídouška o 5 balíčků cen k filmu Ježek Sonic

Černobílé Lego: Mickey Mouse na parníku

Černobílé Lego: Mickey Mouse na parníku

LEGO Orel přistál v ABC! Lunární modul Eagle

LEGO Orel přistál v ABC! Lunární modul Eagle

Pravidla soutěže časopisu Sluníčko "Originální obrázek svého pokojíčku"

Soutěž časopisu Sluníčko "Nakresli originální obrázek svého pokojíčku" (dále jen "soutěž") probíhá v období od 2. 3 do 5. 4. 2020 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii originální obrázek svého pokojíčku . Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 kresbu. Odesláním kresby potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1.       Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice  mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2.       Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3.       Fotografii kresby účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem  "POKOJÍČEK" na email: souteze@cncenter.cz

4.       Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

5.       Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.

6.       Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu "kresba originálního obrázku pokojíčku".

7.       Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8.       Účastník soutěže zasláním kresby do soutěže potvrzuje, že:

a)      je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě

b)      tato kresba je původní

c)       užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

d)      fotografie budou po dobu do 5. 4. 2020  poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že kresba dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

9.       Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit  kresby a výtvory, které:

a)      neodpovídají zadanému tématu soutěže

b)      obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c)       by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d)      u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e)      nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby

Soutěž probíhá ve dvou fázích

-         přihlašování, tj.  zasílají své výtvory emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

-        výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.

Odměny:

10x výherců získává  stavebnici od LEGO DUPLO pod názvem pokojíček na hraní, spaní.  

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších kreseb, která se bude skládat z členů redakce Sluníčka.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 2. 3. do 5. 4. 2020   

Finále, resp. setkání odborné poroty: 8. 4. 2020

Výběr vítěze: dne 8. 4. 2020 se sejde odborná porota složená z členů Sluníčka , kteří vyberou 10 výherních kreseb, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb. Výherci soutěže se stávají z 10  účastníků, jejichž kresby byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější.  

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou to nejpozději do 30. 4. 2020  vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 5. 2020 , a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Sluníčko