Les pro život

Sdílej
 
Zdravý les je pro celou krajinu a tím i pro člověka velmi důležitý. Zadržuje vodu v krajině, chrání půdu před erozí, je domovem pro mnoho druhů rostlin, živočichů a hub. Pro nás je také místem odpočinku a načerpání nových sil. Aby mohl plnit všechny tyto důležité funkce, pěstují dnes lesníci lesy smíšené, blízké přírodním. O více než 54 % všech lesů v České republice se takto stará státní podnik Lesy České republiky.

Les jako zásobárna vody

Studánka LČRLesní půda s porostem trav a mechů má obrovskou vsakovací schopnost, a může proto velmi rychle vstřebat značné množství vody. To má veliký význam především při nadměrných srážkách, kdy hrozí nebezpečí povodní. Část vody, která se vsákne, se stává zdrojem vláhy pro všechny lesní rostliny a půdní živočichy, část se dostane až do spodních vod, s nimiž po kilometrech putování podzemím vyvěrá zpět na povrch a sytí prameny. Srážková voda plní i různé lesní tůňky, z nichž pijí lesní zvířata. V lesích také pramení většina našich potoků a řek. A protože je téměř 60 % pitné vody v České republice získáváno úpravou vody z povrchových zdrojů, tedy vodních toků a nádrží, je ochrana zdrojů pitné vody a pramenných oblastí mimořádně důležitá. V lesích, o které se starají Lesy České republiky, se v současné době též upravují a čistí studánky sloužící návštěvníkům. Na této práci se spolu s LČR podílí i Český svaz ochránců přírody.

Les proti erozi

Nezastupitelný význam mají lesy na prudkých svazích, kde hrozí sesuvy půdy. Stromy svými kořeny spolu s porosty trav a dalších lesních rostlin zpevňují půdu a brání tak jejímu pohybu po svahu. Kořeny stromů zpevňují i břehy potoků a řek.

Domov pro lesní živočichy

Mravenec lesní (Formica rufa) a jeho mraveništěMravenec lesní  (Formica rufa) a jeho mraveništěLes je pro celou řadu druhů ptáků, savců a bezobratlých domovem, pro mnohé další pak přechodným útočištěm v době nouze. Mnozí z nich (např. sýkory, brhlíci, strakapoudi, datlové a další lesní ptáci) mají nezastupitelnou úlohu v biologické ochraně lesa. Pokud by se stavy hmyzožravých ptáků snížily, došlo by snadno k přemnožení lesních škůdců. Proto se na vhodných místech vyvěšují ptačí budky a nepoužívají se žádné chemické látky, které by mohly lesní ptactvo ohrozit. Důležitá je i ochrana dravců a sov, kteří zase brání přemnožení hlodavců. Dalšími významnými obyvateli lesa jsou bezobratlí, mezi nimiž zaujímá jedno z předních míst blanokřídlý hmyz. Pro podporu lesních včel a čmeláků dnes lesníci v porostech ponechávají nebo do nich nově vysazují větší počet medonosných a plodonosných dřevin, jako je například lípa srdčitá, třešeň ptačí nebo jeřáb břek. S Českým svazem ochránců přírody spolupracují LČR také na projektech, které se zabývají šířením mravenců. Jedním z významných opatření je, že se dnes k chemickému ošetření lesů nepoužívají chemické látky, které mravencům (a dalšímu blanokřídlému hmyzu) škodí nebo je mohou dokonce přímo zahubit.

Les pro sport a rekreaci

Děti u lesní naučné stezkyDo lesa chodíme na houby a lesní plody, ale můžeme v něm také jen tak odpočívat a čerpat novou energii. Jen málokteré místo totiž vyvolává v člověku takový pocit pohody a harmonie jako právě les. S oblibou ho využívají i sportovci, neboť je to mimořádně zdravé prostředí pro různé sporty provozované v přírodě (orientační závody, kondiční běh, turistika, cykloturistika ap.). Pro pěší turisty LČR obnovují a udržují lesní pěšiny, vyhlídky, turistické rozhledny, budují nová odpočinková místa, altány a lesní naučné stezky. Cykloturisté pak mohou využívat pro svůj sport nejen speciální cyklo-trasy, ale i lesní cesty sloužící k odvozu dříví.

SOUTĚŽ LČR

A na závěr soutěžní otázka: Znáš nějakou dřevinu, která má mělké kořeny, a naopak dřevinu, která má kořeny hluboké? Odpovědi zašli na adresu: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 501 68. Nezapomeň napsat na obálku heslo "Soutěž s ABC". Vylosovaný výherce dostane od LČR, s. p. jako dárek malý praktický batůžek na výlety do přírody. Pěkné ceny čekají také na dalších deset výherců.