Elektronika pro každého - V

Sdílej
 
Předchozím dílem jsme ukončili postup výroby plošného spoje. Dnes a v dílech příštích se již budeme zabývat součástkami a jejich vlastnostmi. Předtím se však musíme seznámit alespoň s těmi základními veličinami, abychom lépe mohli pochopit funkci těchto součástek.

Základní pojmy v elektronice.

Foto
Mezi základní veličiny řadíme elektrické NAPĚTÍ, elektrický PROUD a elektrický ODPOR. V praxi je velice důležité si tyto tři veličiny nikdy nesplést a vždy vědět jak se která značí a jakou má jednotku. Elektrické napětí značíme velké U, elektrický proud velké I a odpor velké R. Každá veličina má také svou pevně stanovenou základní jednotku. U elektrického napětí je to jeden volt - 1V, u elektrického proudu je to jeden ampér – 1A a u elektrického odporu je to jeden ohm - 1Ω. Mimo tyto základní jednotky používáme také v řadě případů, zejména u napětí a proudu jednotky větší, a nebo naopak menší. To jsou třeba 1mV – jeden milivolt, ten je tisíckrát menší než jeden volt a například tisíckrát větší než jeden volt je jeden kilovolt – 1kV, stejně tak může být například 1mA – jeden miliampér a 1kA – jeden kiloampér. U el. odporu se většinou používají jednotky větší než 1Ω a to například 1kΩ - jeden kiloohm, nebo jeden megaohm 1MΩ.
Mezi těmito veličinami panují určité vztahy. Známe-li tedy například napětí na které je spotřebič připojen a proud který odebírá, můžeme spočítat jeho vnitřní odpor. Tyto vztahy si můžeme lehce odvodit z obr.1. Ve vrcholech trojúhelníku zde máme umístěny základní jednotky, napětí U, proud I a odpor R. Chceme-li tedy například vypočíst elektrické napětí zakryjeme si vrchol ve kterém je značka napětí a ihned vidíme, že napětí (například na spotřebiči) získáme vynásobením odporu spotřebiče a proudu, který odebírá. Stejně postupujeme i při výpočtu odporu a proudu. (vodorovná čára uprostřed trojúhelníku představuje zlomkovou čáru, neboli děleno)
Foto
Měli bychom získat tyto vztahy: U = R . I I = U : R R = U : I Pro praxi je pak ale velice dobré se tyto vztahy naučit zpaměti. V elektronice se také neobejdeme bez řazení součástek. Na obr.2 můžeme vidět způsoby tohoto řazení a to a) sériově, b) paralelně a c) smíšeně. Každý z těchto způsobů se využívá v jiném případě. Chceme-li například zvýšit výsledný odpor dvou rezistorů, tak je zapojíme podle obr.2 a), tedy sériově. Pokud by jsme chtěli naopak jejich výsledný odpor zmenšit zapojíme je paralelně obr.2 b).
O rezistorech si ale něco více řekneme v příštím díle.