Rogue One: Star Wars Story soutěžíme o ceny k filmu

Rogue One: Star Wars Story soutěžíme o ceny k filmu
Sdílej
 
Hrstka rebelů se postavila Impériu s cílem ukrást plány ničivé bitevní stanice Hvězda smrti. Pomůžete jim? Soutěžíme o ceny k filmu Rogue One: Star Wars Story

Rogue One: Star Wars Story

Jsi rebel?

Rogue One: Star Wars Story je nový film z dobrodružného vesmíru Star Wars. Uvidíme v něm, jak se hrstka statečných rebelů postavila zlému Impériu s cílem ukrást plány ničivé bitevní stanice Hvězda smrti. Už víme, že se jim to povede, ale ještě nevíme, jak.

Zúčastněte se soutěže o ceny k filmu Rogue One: Star Wars Story. Nakreslete svého rebela a obrázek pošlete do 16. 12. 2016 na email souteze@cncenter.cz a do předmětu napište "Star Wars". Pět výherců získá balíček s tričkem, kalendářem a školním diářem s tématikou Star Wars.

Kompletní pravidla najdete níže.

Hrstka rebelů se postavila Impériu s cílem ukrást plány ničivé bitevní stanice Hvězda smrti. Pomůžete jim? •  Falcon

ABC VERDIKT Star Wars: Rogue One je film, který provází Síla!

ABC VERDIKT Star Wars: Rogue One je film, který provází Síla!

Rogue One a 10 narážek na další Star Wars

Rogue One a 10 narážek na další Star Wars

Galerie plakátů hrdinů z filmu Rogue One: Star Wars Story

Galerie plakátů hrdinů z filmu Rogue One: Star Wars Story

Han Solo omládnul: V novém filmu si ho zahraje…

Han Solo omládnul: V novém filmu si ho zahraje…

Deskovinky #10: Síla provází Star Wars karty i rok 2017

Deskovinky #10: Síla provází Star Wars karty i rok 2017

Star Wars: The Old Republic s novým dodatkem

Star Wars: The Old Republic s novým dodatkem

Star Wars v Magic Leap: Hvězdné války u vás v pokoji

Star Wars v Magic Leap: Hvězdné války u vás v pokoji

Deskovinky #8: Star Wars se rozšiřují a pozor na kyberkotě!

Deskovinky #8: Star Wars se rozšiřují a pozor na kyberkotě!

Pravidla soutěže časopisu ABC na webu nakresli „svého rebela star wars “

Soutěž časopisu ABC o nejzajímavější obrázek „svého rebela star wars“. Dále jen „soutěž“, probíhá v období od 12. 12. 2016 do 16. 12. 2016  na internetových stránkách www.abicko.cz .  Soutěží se se zaslanými obrázky v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období nejzajímavější obrázek „svého rebela star wars“. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 obrázek. Odesláním obrázku  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

 

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Odesláním obrázku emailem s předmětem „star wars“  na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Obrázek  musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, poštovní adresa. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání jeho fotografie  do soutěže.

Soutěžní obrázky musí odpovídat tématu soutěže nejzajímavější obrázek „svého rebela star wars“.

Účastník soutěže zasláním obrázku do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě

b) tato kresba  je původní a  je vlastnoruční.

d) užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) Kresby budou po dobu do 16.12. 2016 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a nebudou dosud a nebyla přihlášeny do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a výtvorů účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

 

 

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit  kresby, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená kresba vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kreseb

Soutěž probíhá ve dvou fázích – přihlašování, tj.  zasílají své fotografie kresby  emailem na výše  uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

 

-        výběr poroty

 

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu krebu  „svého rebela star wars“

 

Odměny:

5 balíčků star wars produktů

 

5x  tričko  

5x  školní diar star wars

5x kalendář star wars

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejzajímavější fotografie, která se bude skládat z členů redakce ABC.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 12. 12. 2016 do 16. 12. 2016

Finále, resp. setkání odborné poroty: 20.12. 2016

 

Výběr vítěze: dne 20.12. 2016 se sejde odborná porota složená z členů ABC, kteří vyberou 5 výherních kreseb, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých fotografií resp. Kreseb na nich zachycených. Výherci soutěže se stává z 5 účastníků, jejichž fotografie kreseb byly vyhodnoceny jako nejzajímavější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci soutěže a to nejpozději do 30.12. 2016

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 28.2.  2017  a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty.  Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včtně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.