Mostní tank MT-55

Mostní tank MT-55
Sdílej
 
Řeky, rokle, prohlubně po explozi i protitankové příkopy se dají překonat právě pomocí mostních tanků. Jejich výhodou je především pohyblivost v terénu, mostovka unese i tank.


Položení mostovky pomocí hydraulického systému trvá několik minut. Mostní tanky jsou proto důležitý bojový prostředek, zajišťují mobilitu při bojových operacích a jsou součástí výzbroje každé moderní armády. Naše armáda používá již řadu let mostní tanky MT-55.

Více informací o tanku MT-55 najdete

(ZDE )Technická data


Osádka: 2 (řidič a velitel)
Hmotnost: 36000 kg
Délka: 9,9 m
Šířka: 3,35 m
Délka mostovky: 18 m
Max. rychlost: 50 km/hod.PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)Při stavbě budete potřebovat kulatá párátka o průměru 2 mm, kuchyňskou špejli o průměru 2,5 mm a silnou čtvrtku na podlepení dílů 15 (2x), 76, 77, 78, 79, 81 a 82.

Na ruby dílů 1 a 2 přeneste rysky A-A a B-B, na ruby dílů 41, 42 a 44 přeneste rysky B-B a na rub dílu 61 rysku C-C. Hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Plochy, na které budete na líci tisku lepit další díly, jsou vymezeny čárkovanou čarou. Plochy, které budete z dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou a místa, kde budete zalepovat osy, jsou kreslena černou úhlopříčkou v černém kroužku.

ROZKLÁDACÍ A POHYBLIVÝ MODEL


A oddělitelná mostovka
B pohyblivé spojení částí mostovky
C pohyblivé pokládací zařízení


NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf) - Podélný řez středem tanku (pohled s nasazeným mostem)
Návodná kresba 2 (pdf) - Příčný řez tankem (pohled ve směru jízdy)
Návodná kresba 3 (pdf) - Pohled na položení mostu
Návodná kresba 4
(pdf)
- Detailní spojení obou částí mostu

Stavba modelu je rozčleněna do tří částí: stavba mostu, pokládacího zařízení a tanku. V tomto pořadí budete i postupovat. Doporučujeme pracovat velmi pečlivě, nespěchat a průběžně postup prací ověřovat podle čtyř návodných kreseb.

Stavbu dvoudílného mostu začněte zpracováním dvou dílů 39, dvou dílů 40, čtyř rozpěr 31 a pokračujte sestavením horní části: k levé polovině, tj. k dílu 26, připojte postupně díly 27, 28, 37 a 30 a její druhou polovinu sestavte obdobně z dílů 34, 35, 36, 37 a 38. Obě poloviny spojte pomocí dvou připravených rozpěr 31, které přilepte na vyznačená místa na dílech 28 a 36.

Stejným způsobem zpracujte i dolní část mostu: levou polovinu z dílů 34•, 35•, 36•, 29 a 38. Díl 29 vytvarujte v jeho přední části do půlobloučku a pak na vyznačené místo na dílu 34• přilepte připravený díl 39 a na vyznačené místo na dílu 36• přilepte připravený díl 40. Obdobně zpracujte pravou polovinu dolní části mostu z dílů 26•, 27•, 28•, 29 a 30. Na díl 28• přilepte na vyznačené místo díl 39 a na vyznačené místo na dílu 26• přilepte díl 40.

Na rozložený díl 33 přilepte díl 32, do kterého zalepte osu R7, a díl 33 uzavřete. A teď už můžete obě poloviny dolní části mostu spojit: díl 33 lepte na vyznačená místa levé poloviny, tj. na díl 36•, a pravé poloviny, tj. díl 28•, tak, aby osa R7 byla umístěna směrem ke špičatějšímu konci dolní části mostu. Současně osaďte na vyznačená místa na dílech 28• a 36• dvě rozpěry 31.

Spojení horní a dolní části mostu proveďte pomocí dvou os R9, detail spojení je patrný v návodné kresbě NK4. Detail spojení kresebně navazuje na položenou mostní část v NK3. Z toho je patrné, že horní část mostu nasuňte do dolní části tak, abyste je osami R9 protáhli: začněte na levé straně a R9 protáhněte postupně díly 39, 26, 28 a 40. Druhou osu R9 protáhněte postupně díly 39, 36, 34 a 40. Osy přilepte k oběma dílům 39 a oběma dílům 40. Po proschnutí ověřte funkci: dolní i horní část mostu můžete uzavřít nebo rozevřít.

Hotový most zatím odložte a sestavte pokládací zařízení. Při stavbě se orientujte podle celkového pohledu, který představuje návodná kresba NK3. Zpracujte nosné rameno: k dílu 3 připojte zkompletované boční díly 1 a 2, na vyznačené místo na dílu 3 přilepte dva zkompletované držáky 50 a 51 a celek uzavřete dílem 4, který lepte na díly 1, 2 a 3. Zpracujte díly 5 a 6 a připojte je k celku, tj. lepte je na vyznačená místa na dílech 1 (sem přijde díl 5) a na dílu 2 (sem přijde díl 6). Hotové rameno zatím odložte.

Pokračujte vodorovným ramenem: zpracujte díly 8 a 9 a oba přilepte na díl 7, na díl 7 a k dílům 8 a 9 připojíte zkompletovanou rozpěru 10. Zpracujte držák 13 a přilepte ho na vyznačené místo na zkompletované rozpěře 12. Část hydrauliky, tj. díl 20, zpracujte a pomocí osy R5 jej osaďte do držáku 13 tak, aby osa nepřesahovala držák o více než 1 mm. Pak vzniklý prostorový útvar osaďte do vodorovného ramene, tj. přilepte díl 12 na díl 7 a k dílům 8 a 9.

Zpracujte dva držáky 11 a připojte jeden na vyznačená místa na dílu 8 a druhý na vyznačená místa na dílu 9. Zkompletujte díly hydrauliky 18 (2x) přilepte k nim na vyznačená místa zpracované držáky 19 (2x) a ty upevněte v držácích 11 pomocí dvou os R6. Obě osy opět nesmí vystupovat z držáků 11 (ke kterým je přilepte) víc než o 1 mm. Vodorovné rameno je dokončeno a zatím ho odložte.

Zpracujte mezičlánek, tj. díl 16, a díly: 17 (2x), 21, 23, 24, 25, 52 (2x) a 53 a pokládací zařízení zkompletujte: na dva díly hydrauliky 18 nasuňte dva díly 17. A teď provedete propojení: osu R1 protáhněte postupně (od leva ve směru jízdy) díly 1, 8 a 16, znovu 16, 9 a 2 a přilepte zvenčí k dílům 1 a 2. Mezi dva díly hydrauliky 17 nasuňte pomocí osy R3 mezičlánek 16 a do něj další díl hydrauliky 24. Do dolní části nosného ramene (díly 1, 50, 51 a 2) upevněte pomocí osy R2 dva držáky 52 a zvenčí je přilepte k dílům 1 a 2.

Po proschnutí ověřte funkci: nosné rameno se v držácích 52 volně otáčí, v nosném rameni se otáčí vodorovné rameno a mezičlánek 16. V mezičlánku 16 se otáčejí dva díly 17 a v držácích 11 dva díly 18. V držáku 12 (je umístěn pod rozpěrou 13) se otáčí díl 20, do kterého nasuňte další část hydrauliky 21. Hydrauliku tvoří zkompletovaný hák 23, kterým oblepte špejli 22, a jejíž volný konec protáhněte dílem 21. Do připraveného držáku 53 osaďte pomocí osy R4 poslední část hydrauliky, tj. díl 25, který nasuňte do dílu 24. Tím je pokládací zařízení zhotoveno a zatím ho odložte.

Třetí částí stavby modelu je postavení tanku. Zpracujte díly 15 (2x), 76, 77, 78, 79, 80 (2x), 81 a 82 a přilepte je na rozložený díl 44. K dílu 44 přilepte díly 41 a 42 a ke všem třem na rysky B-B vnitřní žebro 43. Kdo bude chtít, může do vnitřku tanku zalepit zátěž, ale tak, abyste se při tom vyhnuli žebru - zátěž je tudíž nutné lepit předem na rub dílu 45, kterým trup tanku uzavřete.

Zpracujte blatníky: levý blatník, tj. díl 46, zkompletujte, vytvarujte přední část a připojte k ní rozložený díl 49, který po přilepení k dílu 46 zkompletujte. Stejným způsobem sestavte pravý blatník z dílů 47 a 48. Oba blatníky připojte k trupu na vyznačená místa: levý na díl 41, pravý na díl 42.

Pokračujte pásy, nejprve levým ve směru jízdy: zkompletujte, ale neuzavřete díl 69, oblepte jím díl 67 a při tom teprve díl 69 uzavřete. Díl 67 přilepte na vyznačené místo na trupu, tj. na dílu 41, a z druhé strany připojte k jeho spodní části díl 71. Obdobně zpracujte a osaďte na tank pravou stranu z dílů 70, 68 a 72.

Vytvarujte díl 63, zakryjte dílem 64 a hotovou nástavbu osaďte na vyznačené místo na dílu 44. Zkompletujte dva nosiče 54, na jejich horní část osaďte dvě zpracované destičky 55 a hotové nosiče osaďte na vyznačené místo na dílu 44. Do rozloženého dílu 56 zalepte díl 57, na který osaďte nástavbu sestavenou z dílů 62 a 61. K dílu 56 přilepte na vyznačené místo zpracovaný díl 58, který současně přilepte i na vyznačené místo na dílu 41.

Obdobně přilepte na vyznačená místa na dílech 56 a 42 zkompletovaný díl 59. Mezi díly 56 a 44 nasuňte zkompletovaný díl 60. Vytvarovaný a uzavřený díl 65 zakryjte z obou stran dvěma zkompletovanými díly 66 a vzniklý celek osaďte na vyznačené místo na dílu 44. Sem rovněž osaďte další nástavbu sestavenou z dílů 74 (2x), které přilepte na zpracovaný díl 75. Zpracujte díl 14 a osaďte ho na vyznačené místo na dílu 44.

Tank je hotov a zbývá na něj osadit pokládací zařízení. Na vyznačená místa na přídi tanku, tj. na díl 44, osaďte podle návodné kresby dva držáky 52 a držák 53, tím je toto zařízení na tanku upevněno. Následuje most, který připojte k pokládacímu zařízení jeho dolní částí, dolní částí a oběma polovinami mostu protáhněte osu R8. Kdo bude chtít, může na tuto osu přilepit na jednu stranu zarážku 73. Osu protahujte přední stranou dolní částí mostu, díly 34•, 36•, pak nosným ramenem, tj. díly 1 a 2, a další částí mostu, díly 28• a 26•.

Most na ose můžete vyklopit, rozložit a zvolna položit a hák 23 je zachycen na ose R7. Po položení hák odstraňte, most je položen a tank může vycouvat a zvednout pokládací zařízení, které před případným položením mostu na tank zahákněte dílem 23 v držáku 14 na povrchu tanku. Při sklápění mostu přidržujte po rozevření rukou díl 24 pokládacího zařízení tak, aby se z něj nemohl vysmeknout díl 25.

Zbývají tři díly 73, které slouží jako rezerva pro případnou potřebu zarážek u pohybových mechanismů.

NÁVRH Richard Vyškovský
KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman Kunst
VYŠLO V ABC
Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v měřítku 1:50 v ABC

stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007
Tatra 111 20/2007
lehký tank Stuart 24/2007
obrněný vůz Austin 2/2008
plovoucí transportér PTS 10 6/2008
průzkumné vozidlo Humber Mk. I Scout 9/2008
dělostřelecký radiolokátor SNAR-2 12/2008
Morris Commercial C8 Mk III s kolesnou a houfnicí 23/2008