Pěchotní srub R-74

Sdílej
 
Na Holém v Orlických horách MINIBOX 1:200

Foto Václav HoličProti jiným miniboxům je tento obtížnější. Z modelářského hlediska jsou objekty československého opevnění náročnými předlohami. Jednotlivé plochy objektů plynule přecházejí jedna v druhou pod nejrůznějšími úhly, na střeše jsou dokonce plochy zborcené. Na objektech je velmi málo hran, tedy žádná snadná konstrukce. Oč jednodušší je výsledek, o to náročnější je cesta k němu. Zdárné slepení srubu vyžaduje určitou zkušenost, a hlavně přesnost při nařezávání hran, zaoblování ploch, stříhání i lepení. Model jsme pro větší názornost zpracovali v provedení bez násypu před čelní stěnou, který vidíte na obrázku. V návodné kresbě je rozkreslen postup sestavení srubu. Konečná úprava může být dvojí. Díly č. 24 a 25, ochranné příkopy střílen, můžete a nemusíte použít. Pokud se rozhodnete pro plastické zpracování příkopů, připravte si podložku, nejlépe z pěnového polystyrenu. Síla materiálu nerozhoduje, postačuje 2 cm. Velikost podložky je minimálně 15 x 15 cm, pokud model doplníte násypem (viz střih pod tímto textem a návodná kresba) - 30 x 30 cm. Střih násypuNarýhujte ohyby u všech dílů. U dílů č. 15, 19, 20, 21, 24 a 25 jsou i opačné ohyby. Vyřízněte místa označená červenými úhlopříčkami a při plastickém provedení příkopů i otvory v dílu č. 23. Vystřihněte a podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních slepte díly č. 2, 7, 8, 9 a 13. Připravte si pancéřové zvony, díly č. 17 a 18. Pláště zvonů, díly č. 17, stočte do ruličky a slepte. Z běžného psacího papíru uřízněte dva proužky široké 30 mm, dlouhé 10-15 cm. Proužky stočte také do ruličky a bez lepení je zasuňte do č. 17. Zpětným roztočením papírové proužky plášť dotvarují. Připravte si vrchlík zvonu, díl č. 18. Mezi ukazovák a zaoblený předmět (např. čalounický špendlík) vložte vystřižený a nastřižený vrchlík. Krouživými pohyby a mírným tlakem se vytvaruje v jehlan (viz návodná kresba). Pomocí chlopně jeho obě části slepte. Lepidlo nechte zaschnout. Vrchlík položte kresbou na mírně pružnou podložku (lepenku, tvrdou gumu ap.) a zaobleným předmětem opět krouživými pohyby za současného tlaku vrchlík dotvarujte do zaobleného tvaru. Vrchlík vystřihněte - pouze barvu, bez vymezující čáry - a přilepte jej k připravenému dílu č. 17, spára na spáru (viz návodná kresba). K dílu č. 1 přilepte slepený díl č. 2. Dodržte postup lepení daný pořadím čísel v kroužcích na vymezených plochách. Správné usazení dílu č. 2 je klíčové pro tvarovou přesnost srubu. Následně přilepujte díly č. 3, 4, 5 a 6 na vyznačená místa. Opět dodržte postup lepení a dbejte na přesnost. Přilepte díly č. 10, 11 a 13. Na vyznačené místo na dílu č. 1 přilepte zvony, šipka k šipce, osy na osy. Díl č. 12 nejprve nasucho přiložte ke slepenému celku a vyzkoušejte si jeho umístění pomocí osazovacích otvorů. Správná poloha dílu je velmi důležitá pro konečnou geometrii modelu. Při lepení dodržte postup. Na vyznačená místa přilepte díly č. 7, 8 a 9. Návodná kresbaPlášť srubu tvoří díly č. 14, 15 a 16. V tomto pořadí, při dodržení postupu lepení, je budete přilepovat. Nejprve však díly vytvarujte (viz návodná kresba). Díly jsou zaobleny ve dvou rovinách. První zaoblení je půdorysné, druhé je přechod stěna - střecha. Začněte půdorysným zaoblením příslušných částí dílů mírným tahem přes hranu stolu či jiné vhodné desky. Stejnou metodou zaoblete i přechod stěn ve střechu. Na jednotlivých částech pláště jsou čísla v kroužcích, která opět uvádějí postup lepení - jednotlivé kroky. Začněte přilepením chlopně dílu č. 14 (krok 1) na vyznačené místo dílu č. 12. Volný konec dílu zasuňte do připraveného otvoru v dílu č. 4 a chlopeň (krok 2) přilepte opět na označené místo. Chlopničku s přeškrtnutou kapkou ohněte, ale nepřilepujte, slouží ke zpevnění konce dílu. Krok 3 je přilepení první spodní chlopně. Chlopeň přilepte zespodu k rubové straně dílu č. 1, nikoliv k jeho horní straně. Stejně přilepte i ostatní spodní chlopně. Přilepte první "plátek" (krok 6) na vyznačené místo. Přilepte i ostatní označené "plátky" (kroky 7-9). Potom přilepte plátky neoznačené. Obdobným způsobem přilepte i díl č. 15. Díl č. 16, poslední díl pláště srubu, začněte přilepovat nad vstupem (krok 1). Dbejte na přesné usazení. Pomohou vám usazovací čáry. Další kroky povedou k celkovému opláštění srubu. K dílu č. 12 přilepte na vyznačená místa pomocné klíny, díly č. 19. Pomocí chlopně slepte betonové náběhy zvonů, díly č. 20 a 21. Při správném slepení obou konců se díly vytvarují do žádaného tvaru. Díly přilepte kolem vyčnívajících zvonů. Lepidlo nanášejte pouze po obvodě, bodově, malé kapky. První přilepte část před střílnami, které musí zůstat viditelné. Pěchotní srub R-74Po zaschnutí lepidla přilepte zbylé části. Na střechu srubu nakonec přilepte díl č. 22, maskovací trávník. Pokud nepoužijete díly č. 24 a 25, přilepte díl č. 23 ke spodku objektu. Plastické provedení ochranných příkopů: V dílu č. 23 vyřízněte otvory. Jsou vymezeny tmavší šedou barvou. Díl použijte jako šablonu. Na připravenou podložku obkreslete obrys otvorů. Pak vyřízněte otvory pro příkopy, mohou být i o 3 mm větší, než je obkreslený obrys. Příkopy slepte a přilepte zespodu k dílu č. 23. Úpravy okolí srubu: Srub můžete ponechat volně stojící, nebo jej zakomponovat do modelu krajiny. Na návodovém obrázku je znázorněna konstrukce násypu. Střih násypu je pod tímto textem. Hodně radosti při stavbě neobvyklého miniboxu přeje

POLOHA

Srub byl postaven v linii těžkého opevnění hranice, v blízkosti silnice z Bartošovic do Rokytnice v Orlických horách, která v tomto úseku představovala jedno z mála spojení přes hřeben Orlických hor. Základním obranným bodem chránícím tuto strategickou spojnici byla blízká dělostřelecká tvrz Hanička, tvořená objekty těžkého opevnění R-76 až R-80. Ze srubu Na Holém bylo možno pozorovat daleké okolí, a tak sloužil i jako dělostřelecká pozorovatelna tvrze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Srub byl vybudován ve třetí třídě odolnosti, která byla nejvyšší pro izolované objekty. Síla stropu je 2,5 m; síla čelní zdi 2,75 m a ostatních zdí 1,25 m. Strop i zdi jsou železobetonové, byly vybetonovány najednou a tvoří kompaktní celek. Čelní stěna je navíc chráněna kamenným záhozem silným 4 m a hliněným násypem. Srub je dvoupatrový - horní (nadzemní) patro je bojové, spodní (podzemní) patro je týlové.

OKOLNÍ KRYTÍ

Srub byl chráněn palbou nejen vlastních zbraní, ale i palbou ze sousedních srubů R-73 a R-75 i vzdálenějšího R-72, vybaveného minometem. Srub a jeho okolí se mohly spolehnout i na zbraně následné linie lehkého opevnění. Zbraně srubu R-74 poskytovaly okolním objektům stejnou ochranu. Celá pevnostní linie byla ještě kryta palbou těžkých zbraní tvrze Hanička. Mezi sruby R-72 až R-75 existovala linie těžkých intervalových překážek, tvořená protitankovými zdmi, příkopy, železnými a železobetonovými ježky, doplněná pěchotními překážkami z ostnatého drátu.

 

Hry