Číslicová technika - III

Sdílej
 
Dnešním dílem otevřeme poměrně obsáhlou kapitolu kombinačních logických obvodů. A co to vlastně kombinační obvod je ? Kombinační obvod je takový obvod, jehož výstupní proměnné (log. jedničky a nuly) jsou závislé jen na úrovních vstupních proměnných, přivedených k jeho logickým vstupům.

Kombinační logické obvody, hradla AND a OR.

Nejjednoduššími kombinačními obvody, jsou logické členy. A co to vlastně logický člen je ? Logický člen, označován také jako hradlo je v podstatě jednoduché elektronické zařízení umístěné v integrovaném obvodu. Podle toho podle jaké logické funkce pracuje rozlišujeme tři základní. Jsou to : AND – logický součin, OR – logický součet a NOT invertor. Dnes si něco povíme o členech AND a OR.

Foto
Ve většině případů, má každý logický člen dva vstupy a jeden výstup. Tímto se neliší ani členy AND a OR. Ted už ale jejich funkci.
Logický člen AND je vlastně součtový člen, jehož logickou funkci můžeme vyjádřit rovnicí Y=A . B. Znaménko “krát“ mezi písmeny A, B označující jeho vstupy, by se dalo přeložit jako “i”. Znamená to, že výstup Y bude mít logickou úroveň 1, jen tehdy, mají-li všechny jeho vstupy také log. úroveň 1. Člen AND by se dal překreslit do jednoduché schématu, ve kterém by jeho vstupy tvořily dva sériově zapojené spínače a výstup Y žárovička. Bude-li sepnut, jen jeden, nebo žádný žárovička svítit nebude. Teprve, když budou sepnuty oba žárovička se rozsvítí. Tomu odpovídá i pravdivostní tabulka.
Člen OR má funkci poněkud odlišnou, mohli bychom jej označit, za logický člen “nebo“. Jeho logickou funkci můžeme vyjádřit rovnicí : Y=A + B, kde znaménko “plus“ znamená již zmiňované ”nebo“. Výstup Y bude mít tedy log. úroveň 1 i v tom případě, že tuto úroveň bude mít pouze jeden z jeho vstupů. Opět si ho můžeme představit, jako jednoduchý elektrický obvod, kde vstupy A, B budou dva spínače, které jsou zapojeny paralelně a výstup bude opět žárovička. Proto, aby se žárovička rozsvítila stačí tedy jen jeden vstup, na kterém bude log. 1.
Příklady integrovaných obvodů TTL, které obsahují hradla AND a OR jsou 74HC08, který obsahuje čtyři hradla AND a 74HC32, který obsahuje čtyři hradla OR.
Příště si něco povíme o hradlech NOT, NAND a NOR.