Pravidla soutěže časopisu Sluníčko "Nakresli místo, kam nejraději cestujete"

Pravidla soutěže časopisu Sluníčko "Nakresli místo, kam nejraději cestujete"
Sdílej
 
Soutěž časopisu Sluníčko "Nakresli místo, kam nejraději cestujete" (dále jen "soutěž") probíhá v období od 4. 6. 2018 do 19. 6. 2018 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18 let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a. s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 - Holešovice (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období poštou obrázek místa, kam s rodiči nejraději cestuje, nebo e-mailem fotografii výtvoru. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně jeden originální obrázek. Odesláním obrázku potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

 

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Obrázek účastník soutěže zašle poštou na adresu: Sluníčko, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Je také možné zaslat pouze fotografii obrázku e-mailem s předmětem „Mimmo“ na adresu: slunicko@cncenter.cz.

4. Fotografie či obrázek musí být odeslán spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování.

5. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby mladší 18 let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání obrázku do soutěže.

6. Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu „nakresli místo, kam nejraději cestujete“.

7. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8. Zasláním obrázku do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášeného obrázku, tedy disponuje veškerými právy k tomuto obrázku

b) tento obrázek je původní

c) užitím obrázku organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti organizátorovi

d) obrázky či fotografie budou po dobu do 19. 6. 2018 poskytnuty výhradně organizátorovi, a že obrázek dosud nebyl přihlášen do žádné jiné soutěže.

9. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15 let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit obrázky, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování obrázku

Soutěž probíhá ve dvou fázích

přihlašování, tj. zasílají své výtvory e-mailem či poštou na výše uvedenou adresu organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

výběr poroty

Odměny:

5 ks: batoh barevný s hruškami + taška Mimmo

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním obrázku spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., poštou či e-mailem. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších obrázků, která se bude skládat z členů redakce Sluníčka.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 4. 6. 2018 do 19. 6. 2018

Finále, resp. setkání odborné poroty: 20.6. 2018

Výběr vítěze: dne 20. 6. 2018 se sejde odborná porota složená z členů Sluníčka, kteří vyberou pět výherních obrázků, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých obrázků. Výherci soutěže se stávají z pěti účastníků, jejichž obrázky byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější. Výherci budou zveřejněni v červencovém čísle časopisu Sluníčko.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou zveřejněna ve sluníčku č. 7 vychází dne 2.7. 2018

Věcné výhry budou rozeslány výhercům organizátorem nejpozději do 31. 7. 2018, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas e-mailu) organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

ABC SPECIÁL: Sportovní příručka

ABC SPECIÁL: Sportovní příručka

Letecké (ne)štěstí: Švédský zázrak kapitána Rasmussena

Letecké (ne)štěstí: Švédský zázrak kapitána Rasmussena

Kingdom Come: Výlet do středověku

Kingdom Come: Výlet do středověku

Klíčová slova:
soutěž, Sluníčko