Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Ztvárnění myšky Šupito“

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Ztvárnění myšky Šupito“
Sdílej
 
Soutěž časopisu Mateřídouška „Nakresli nebo jinak ztvárni myšku Šupito“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 11. 10. do 8. 11. 2021 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let. Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii myšky Šupito. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 kresbu/výtvor. Odesláním potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Myši patří do nebe: Český animák se ukazuje

Myši patří do nebe: Český animák se ukazuje

3. Fotografii kresby účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „Šupito“ na email: souteze@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.

6. Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu „kresba nebo jiné ztvárnění myšky Šupito“

7. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8. Účastník soutěže zasláním kresby do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě

b) tato kresba je původní

c) užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

d) fotografie budou po dobu do 8. 11. 2021 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že kresba dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

9. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Ceny k filmu Myši patří do nebe •  CinemArt

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit kresby a výtvory, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště
O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.
Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby
Soutěž probíhá ve dvou fázích
přihlašování, tj. zasílají své výtvory emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu
výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.

Odměny:

5x filmový balíček (plyšák myšky Šupito, lišáka Bělobřicha, tričko s filmovým potiskem)

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších kreseb, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 11. 10. do 8. 11. 2021

Finále, resp. setkání odborné poroty: 15. 11. 2021

Výběr vítěze: dne 15. 11. 2021 se sejde odborná porota složená z členů Mateřídoušky, která vybere 5 výherních kreseb/výtvorů, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb. Výherci soutěže se stávají z  5 účastníků, jejichž kresby/výtvory byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější.

Ceny k filmu Myši patří do nebe •  CinemArt

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou to nejpozději do 30. 11. 2021 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci „soutěže“.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 11. 2021 , a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Mateřídouška