Soutěž o den na farmě s traktorem Zetor

Soutěž o den na farmě s traktorem Zetor
Sdílej
 
Vyhraj den na farmě s traktorem Zetor a zažij, jaké je být moderním farmářem. Získat můžeš také PC hru Pure Farming 2018 nebo model traktoru Zetor.

 

Nakresli a pošli obrázek vlastního traktoru a můžeš vyhrát den na farmě s traktorem Zetor, PC hru Pure Farming 2018 nebo model traktoru Zetor. Obrázek pošli na adresu souteze@cncenter.cz.

Soutěž probíhá od 26. 3. do 13. 4. 2018. Kompletní pravidla níže.

Soutěž o den na farmě s traktorem Zetor •  ABC

Traktor bez řidiče: Jak jezdí?

Traktor bez řidiče: Jak jezdí?

SwagBot: Robotický honák z Austrálie

SwagBot: Robotický honák z Austrálie

Open Air traktor? LifeTrac je otevřený "do světa"

Open Air traktor? LifeTrac je otevřený "do světa"

Pravidla soutěže časopisu ABC v tisku a na webu "Den na Farmě s traktorem Zetor"

Soutěž časopisu ABC   dále jen „soutěž“, probíhá v období od 26.3. do 13.4. 2018

 na internetových stránkách www.abicko.cz a v tisku .  Soutěží se se zaslaným obrázkem na téma: „Namaluj nám svůj traktor Zetor“ i  v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let a starší.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období jeden obrázek traktoru Zetor. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 obrázek.  Odesláním obrázku potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let a starší. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Odesláním odpovědi na  emailem s předmětem „Traktor Zetor“ na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Odpověď  musí být odeslána  spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své odpovědi do soutěže.

Účastník soutěže zasláním odpovědi do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem odeslané odpovědi,  

d) užitím odpovědi Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) odpověď budou po dobu do 13. 4. 2018  poskytnuty výhradně Organizátorovi

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a odpovědí účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplné a nesprávné odpovědi nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením odpovědi do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného odpovědi bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování odpovědi.  

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj.  zasílají své odpovědi emailem na výše  uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- vylosování správně odpovědi

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu odpověď.

Odměna:

1. Místo Den na farmě s farmářem a traktorem Zetor

2. a 3. Místo Pc hra Pure Farming 2018

4. a 5. Místo Model Traktoru Zetor

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním odpovědi spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže vylosuje z daných odpovědí jednu správnou.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 26.3. – 13.4. 2018

Finále, resp. Vylosování správné odpovědi: 18.4.  2018

Výběr vítěze: dne 18.4. 2018  se vylosuje z daných odpovědí 5 obrázků a ty  získávají  odměnu.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci soutěže a to nejpozději do 27.4. 2018. 

Věcná  výhra budou poslána  výhercovi  Organizátorem nejpozději do 30.5. 2018  a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž bude  zasílána  pouze na doručovací adresu na území České republiky a Slovenska. Věcná výhra bude zasílána prostřednictvím pošty Doporučeně.  Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení ( správný datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny odpovědi obsahující předepsané náležitosti (včetně odpovědi), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže.

Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Klíčová slova:
traktor, soutěž, Zetor