Kostel sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové

Sdílej
 
Na okraji obce Ostrava - Hrabová stál od poloviny 16. století (a možná i dříve) nevelký dřevěný kostelík zasvěcený sv. Kateřině. Ve dnech 1. a 2. dubna roku 2002 kostel vyhořel do základů. Téhož roku bylo rozhodnuto o znovupostavení této stavby v rozsahu a vzhledu, které budou odpovídat podobě před vyhořením. Model je vytvořen v měřítku 1 : 87, které umožňuje jeho využití při stavbě modelového kolejiště velikosti HO.

Na okraji obce Ostrava - Hrabová stál od poloviny 16. století (a možná i dříve) nevelký dřevěný kostelík zasvěcený sv. Kateřině. Tato dřevěná roubená stavba byla jednou z nejstarších památek lidové architektury na Ostravsku a prošla od doby svého založení složitým stavebním vývojem. Původní stavba byla jednolodní s trojbokým presbytářem. Loď i závěr kostela byly zastropeny dřevěným trámovým stropem. Střecha kostela byla valbová. Přesnou dobu založení kostela neznáme, nápis s datací 1564 svědčí o tom, že stál již před tímto datem. Není známo, kdy byla před západním vstupem do kostela postavena čtyřboká zvonice, která byla později (opět neznáme kdy) spojena s kostelem. Další úpravou bylo obestavění zvonice a jižní strany lodě kostela ochozem, původně snad otevřeným, později uzavřeným; ani zde není známa doba vzniku. Poslední stavební úpravou byla přístavba sakristie na severní straně presbytáře. Zde je datace známá, stalo se tak při celkové opravě kostela v roce 1904. Ve dnech 1. a 2. dubna roku 2002 kostel vyhořel do základů. Téhož roku bylo rozhodnuto o znovupostavení této stavby v rozsahu a vzhledu, které budou odpovídat podobě před vyhořením.

Foto
Naše redakce se rozhodla vytvořit model vznikající repliky kostela jako vánoční dar pro své čtenáře. S pracemi na modelu bylo započato v dubnu t. r. a v době, kdy probíhaly stavební práce na kostele v plném rozsahu. Podkladem pro vytvoření modelu se stala projektová dokumentace a fotodokumentace prováděná pracovníkem Biskupství ostravsko - opavského p. Bc. Mgr. Pavlem Siudou. Model interiéru kostela byl zpracován podle studie interiéru provedené firmou Atelier Štěpán. Model odpovídá uvedeným podkladovým materiálům a případné změny provedené v průběhu stavby nebo změny návrhu interiéru nemohly být proto realizovány. Oproti projektu respektuje model okno v ose závěru kostela, které projekt v duchu úprav 19. století zakrývá.

Návod na stavbu modelu
Model je vytvořen v měřítku 1 : 87, které umožňuje jeho využití při stavbě modelového kolejiště velikosti HO. Odnímatelná střecha poskytuje pohled do interiéru kostela s úpravami hlavní lodě a presbyteria. Okna kostela "zasklíte" průhlednou folií. Na výrobu přesahujících krokví (dřevěných trámů) doporučujeme použít modelářský hranol o průřezu 2 x 2 mm nebo zápalky stejného průřezu. Trámky jsou ve vystřihovánce zakresleny na příslušných dílech ve skutečné velikosti, barvě a správném počtu. V návodných kresbách je u jednotlivých střech zakreslena vždy jen jedna krokev. Výjimku tvoří díl 51 (dva kusy) u jižního vchodu. Jejich zakreslením by byla návodná kresba značně znepřehledněna, proto je jejich začlenění do celku popsáno jen v návodném textu.
Model pozůstává ze dvou částí, které mají čísla dílů podložené odlišnými barvami - část A (vlastní stavba kostela) má čísla dílů podložena světlemodrou barvou a část B (interiérové díly) má čísla dílů podložena barvou zelenou. Návodné kresby obou částí jsou barevně provedeny v barvě modré, podložení čísel dílů odpovídá uvedeným částem A a B.
Foto
Přípravné práce, tj. nařezání lomových čar, výřezy ploch, prořezy atd. provedete obvyklým způsobem. Stavbu modelu začněte zpracováním interiéru, tj. částí B a začněte lavicemi lodě kostela. Zkompletujte tři díly B1 a zatím odložte. Zpracované díly B2 (18 x) spojte se zpracovanými díly B3 (18 x) a odložte stejně jako dvě další lavice ze zpracovaných dílů B2* a B3*. Pokračujte interiérem pro presbytář - na rozložený díl B6 přilepte zkompletovaný rám B7, díl B6 zpracujte a na rubovou stranu jeho střední části připojte zkompletovaný díl B5. Hotový hlavní oltář vytvarujte podle návodné kresby, osaďte na zpracovanou podnož B4 a celek odložte. Zkompletovaný díl B8 navlékněte a přilepte na díl B9 a shora zakryjte zpracovaným dílem B10. Hotovou mensu odložte a z dílů B11 a B12 sestavte křeslo (sedes). Pultík (ambon) vyrobte ze zpracovaného dílu B13, který navlékněte na díl B14. Obrazy křížové cesty (14 kusů) zpracujte tak, že díl B16 přilepte na rozložený díl B15 a ten zkompletujte. Po sestavení ještě hnědou barvou (nebo fixem) zabarvíte u každého obrazu dvě bílé plošky, které budou viditelné po vyskládání dílu B15. Do prostoru vítězného oblouku zkompletujte tři díly: střední díl B17 (ukřižování) a dvě boční skulptury B18 a B19. Na kruchtě budou varhany a dvě lavice. Začněte varhanami a zkompletujte díl B20. Dva zpracované díly B21 a zpracovaný díl B22 osaďte na vyznačená místa na dílu B20. Zkompletovaný díl B23 (pedály varhan) zatím odložte stejně jako hotové varhany a dvě lavice zpracované z dílů B25 (2x) a B26 (2x). Všechny interiérové prvky máte dokončeny a můžete začít s vlastní stavbou, tj. částí A.
Nejprve si na ruby některých dílů přeneste rysky, na které budete v průběhu stavby modelu lepit některé další díly: rysky A-A přeneste na díly 19, 24; rysky B-B na díl 2; rysky C-C na díly 1, 2, 3, 4, 19, 20 a D-D na díly 28, 29, 30. U části A nebudete před čísla dílů předsazovat písmeno A.
Foto
"Zasklete" průhlednou folií a zkompletujte díly 9* (3x), díl 10* a hotová okenní křídla přilepte na stěny: 10* na stěnu 4, 9* na stěnu 4 a dvě okna 9* na stěnu 19. Zkompletujte díl 10 a přilepte z rubu na díl 4, stejně tak jako na díl 4 přilepte zpracovaný díl 9. Na díl 4 ještě přilepte zkompletovaný díl 11, pět obrazů křížové cesty a díl 4 odložte. Díl 6 připojte k dílu 5, oba zkompletujte a přilepte z rubu na díl 2. Vytvarujte díl 7, přilepte k dílu 13, ten zkompletujte a celek připojte na rub dílu 2: díl 13 lepte k dílu 2 jen na boky, ne však horní částí - tedy nechte díl 2 zatím ještě otevřený. K dílu 2 teď přilepte díly 4 a 3. Zkompletujte dveře 1* a přilepte z rubu na díl 1. Na vyznačená místa na dílu 1 osaďte další čtyři obrazy křížové cesty a posledních pět obrazů osaďte na díl 3. Na díl 8 teď osaďte kostelní lavice - začněte osazovat od zadní strany, tj. od dílu 1 dopředu k presbytáři: osaďte celkem osmnáct dlouhých lavic (díly B2), dvě zkrácené (díly B2*) u sloupků, které nesou kruchtu a tři čela (díly B1), která lepte natupo. Spojte díly 2, 3, 4 a zalepte do nich dlažbu 8 s lavicemi. Celek uzavřete dílem 1. Ze dvou dílů 12 vyrobte dveře jižního vchodu a vlepte je do dveří, tj. na vyznačená místa na dílu 11. Samostatně zpracujte kruchtu včetně interiérových dílů: vytvarujte a zkompletujte zábradlí 16, přilepte je k dílu 17 a ten osaďte na zpracovaný díl 14. Na vyznačená místa na dílu 14 osaďte varhany (z dílů B4 - B7) a dvě lavice (z dílů B25 a B26). Zkompletujte dva sloupky 15 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 14, a pak kruchtu osaďte do celku: Sloupky 15 provlékněte dlažbou a kruchtu přilepte dílem 14 k celku, tj. k dílům 1, 3 a 4. Zábradlí 16 přilepte ke stěnám 3 a 4 natupo. Zpracujte madlo zábradlí 18 a osaďte na zábradlí 16. Loď kostela zatím odložte a začněte se stavbou presbytáře. Obtížné je zabudování žeber 22 (2x) 23 (2x) do „síly zdi“ presbytáře; je to práce pro nejzkušenější modeláře, ale není nezbytně nutná – tvar udrží i okno. Kdo bude chtít, přilepí žebra nejprve na rozložený díl 19 (na rysky A-A), a pak v průběhu prací i na díl 24. Pokračujte zpracováním dílů 126 a 127, které rovněž osaďte na vyznačená místa na dílu 19 (díl 127 je na návodné kresbě zakreslen, ale není pro nedostatek místa označen číslem dílu). Vytvarujte a zpracujte díl 121, zalepte do něj křídlo dveří 124 a hotové dveře přilepte z rubu na díl 19. Na díl 19 přilepte z rubu zpracované dveře 125, dvě zkompletované "síly zdi" v oknech, tj. dva díly 9 a nakonec i díl 20, kterým zafixujte tvar závěru kostela. K dílům 19, 9, 22, 23 a 20 připojte vnější stěnu presbytáře, tj. díl 24: lepte postupně od levé strany přes střed k pravé, přičemž díly 22 a 23 lepte na rysky A-A na dílu 24. Na dlažbu presbytáře, tj. na díl 21 osaďte na vyznačená místa připravené části interiéru: oltář z dílů B4 - B7, mensu z dílů 8 - B10, pultík z dílů B13 - B14 a sedadlo z dílů B11 a B12. Dlažbu 21 teď vlepte do presbytáře - lepte na díl 19, a pak presbytář připojte k celku: díly 19 a 21 lepte na díl 2 - na rysky B-B. K celku teď připojte jižní a severní vnější stěnu lodi kostela: nejprve přilepte jižní stěnu 30 na díly 28, 10, 9, 11 a 24, pak i severní stěnu 29 na díly 28 a 24. Přitom přilepte současně díl 2 na rysky D-D na dílech 29 a 30. Uzavřete horní část dílu 2 a přilepte ji na díly 13, 30 a 29. Současně přilepte dolní části říms dílů 19, 20, 2, 4, 3 a 1 ke stěnám: díly 19 a 20 ke stěně 24; díl 2 ke stěnám 30 a 29; díl 4 k dílu 30; díl 3 k dílu 29 a díl 1 k dílu 28 - všechny římsy lepte ke stěnám natupo. Zpracujte díl 25, 26 (2x) a osaďte je na vyznačená místa na dílu 24. Vyrobte si devět trámků 27 (z modelářského hranolu 2 x 2 mm) - tvar trámku a jeho barva jsou zakresleny ve vystřihovánce ve skutečné velikosti - a osaďte je na celek, tj. lepte na díl 24 a pod stříšku z dílů 25 a 26. Na uvedených dílech jsou místa pro přilepení vyznačena černou tečkou. Presbytář dokončete osazením připravených dílů B18, B17 a B19 do prostoru vítězného oblouku - lepte je na vyznačená místa na dílu 5.
Foto
Samostatně zpracujte sakristii: zpracujete díl 52, přilepte na vyznačené místo na stěně 46, dvě zkompletovaná okna 47 osaďte z rubu na díl 44 a pak spojte postupně díly 44, 45 a 46. Zkompletujte střechu 50, osaďte ji na stěny 44, 45, 46 a sakristii připojte k celku: lepte díly 44 na 24, díl 46 na 29 a střechu 50 na 24 a 29. Zpracujte stříšku 59, osaďte ji na stěnu 44 a přilepte natupo k dílu 24. Pod stříšku osaďte čtyři trámky 49 (vyrobte je obdobně jako trámky pod stříškou z dílů 25 a 26) a pod střechu 50 osaďte pět trámků 48. Stěnu 44, presbytář a část sakristie zafixujte terénem 114, který lepte na díly 30, 24, 44, 45 a ke kterému ještě připojte terénní spojky 113 a 115. Zpracujte díly 41, 42 a přilepte je na díl 38 - díl 41 na líc a díl 42 na rub dílu 38. Na díl 38 osaďte zpracovanou střechu 39 a pod ni a k dílu 38 osaďte čtyři trámky 40, které si vyrobíte obdobně jako již zpracované a osazené trámky. Prostorový celek z dílů 38, 39, 40, 41 a 42 a připojte k presbytáři, tj. k dílu 24 a současně osaďte na terén 114, kde je místo pro přilepení vyznačeno.
Zpracujte díl 43, přilepte z rubu na díl 34, na který ještě osaďte zkompletovanou střechu 35. Vzniklý prostorový útvar připojte k celku - lepte na díly 34 a 35 na jižní stěnu kostela, tj. díl 30. Zpracujte vyrovnávací stupně jižního vchodu, tj. díl 36 a připojte je k dílům 30 a 34. Ke stěně 31 přilepte zpracovanou střechu 32, ke které ještě připojte zkompletovanou stříšku 33 a vzniklý prostorový útvar spojte s celkem: díl 31 lepte na díly 28 a 30, střechu 32 a 33 lepte na stěnu 30 a střechu 35. Vyrobte si obvyklým způsobem sedm trámků 37 a osaďte je na vyznačená místa na dílech 32 a 35. Vyrobte si další dva trámky 51 - ty nejsou v návodné kresbě zakresleny, protože by znepřehlednily vykreslení spojů střešních dílů 32, 33 a 35. Trámky 51 (2x) nasunete pod stříšku 33 a přilepíte k dílům 32 a 35.
Samostatně zpracujte střechu kostela. Díl 74 přilepte na díl 72 a doplňte dílem 73, který připojte k dílům 72 a 74. Obdobně zpracujte i druhou stranu střechy, tj. díl 72, ke kterému připojte nejdříve díly 76, 75 (jsou zakresleny v konstrukčním schématu) a poté i střechu presbytáře, tj. díl 77. K dílu 70 připojte zpracovaný díl 71 a díl 70 přilepte ke střešním dílům 70, 73 a 75. Vytvarujte stříšky vikýře 78 (2x), přilepte k nim čela vikýřů 79 (2x) a hotové vikýře osaďte na vyznačená místa na střešním dílu 73. A teď už střechu uzavřete dílem 69 (je zakreslen v konstrukčním schématu), který lepte postupně na díly 70, 71, 73, 75, 74, 76, 72 a 77. Oba celky zatím odložte a začněte pracovat na stavbě zvonice.
Postupně spojte díly 83, 84, 85 a 86, celek půdorysně uzavřete do tvaru komolého jehlanu, který zastřešte zpracovaným dílem 82. K dílu 86 (na vyznačené místo) přilepte díl 91. K dílu 86 a dílu 91 připojte díl 87, na který osaďte vikýř zpracovaný z dílů 130 a 131. Díl 92 přilepte postupně na díly 87, svislé stěny dílu 91 a ke střeše dílu 91. K dílům 83 a 87 ještě připojte zpracovaný díl 88. Zkompletujte díl 89 v jeho levé části, pak díl 89 přilepte k dílu 88 a zkompletujte i pravou část dílu 89. Zpracujte díl 90 a přilepte nejdříve na díl 89, a pak oba díly 88 a 89 připojte k celku, tj. k dílům 84 a 85. Hlavní (západní) vstup do kostela zpracujte spojením dílů 94 a 94*, zakryjte je zkompletovanou stříškou 95, kterou vstup připojte k celku, tj. k dílu 89. Severní stěnu přízemí zvonice 93 přilepte na střešní díly 90, 89 a část vstupu 94. Jižní stěnu 96 připojte ke střešním dílům 88, 89 a části vstupu 94. Do prostoru vstupu vlepte zpracované vyrovnávací stupně 97. Pro podstřeší zvonice vyrobte opět příslušné trámky a osaďte: pět kusů dílů 123 na díl 88; čtyři díly 119 a jeden díl 120 na díl 90; šest dílů 122 na díl 89. Vstupní průčelí zvonice zafixujte terénním dílem 108, který lepte na díly 93, 94 a ke kterému ještě připojte terénní spojky 110 a 111. Zkompletujte terénní díl 109 a osaďte na celek, tj. na díl 108 a k dílům 97, 93 a 96. Nedokončenou zvonici připojte k celku a lepte: díly 87, 88, 90, 96 a 93 na vyznačená místa na dílu kostela 28. Jižní stranu zvonice a kostela zafixujte terénem 112, který lepte na díly 96, 110, 31, 36, 34 a 113. Zpracujte stříšku 56, přilepte ji na zkompletovanou stříšku 54 a obě osaďte na celek - lepte 56 na 46 a 54 na 29 a 90. Vyrobte trámky a osaďte: 57 (2x) na stříšku 56; 55 (5x) na stříšku 54 a 58 (5x) na stěnu 29 a trámky 55. Dokončete zafixování celku terénními díly: díl 116 lepte na 45, 46 a 115; díl 118 lepte na 29, 93 a 111. Spojkou 117 podlepte ještě okraje spojených dílů 116 a 118. Zkompletujte předložený stupeň 53 a osaďte na vyznačené místo na terénním dílu 116 a přilepte ke stěně 46. Celek zatižte a nechte pod zátěží dokonale proschnout.
Foto
Další prací je dokončení zvonice. K dílům 81 (4x) přilepte další díly 81*, hotové kusy vytvarujte, vzájemně spojte a přilepte horní částí na zkompletovaný vodorovný díl 80. Dolní - užší - část osaďte na střední část zvonice, tj. na díl 82. Zpracujte díl 98* (4x), přilepte na zkompletovaný díl 99 (4x), osaďte je na rozložený díl 98 a ten půdorysně uzavřete. Ze čtyř spojených dílů 100 zhotovte hlavní římsu zvonice a připojte ji na díl 98. Technické díly 103 přilepte na díly 102 (4x), hotové kusy vytvarujte a vzájemně spojte. Helmici věže zakryjte shora zpracovaným dílem 104, dolní část přilepte na díl 101 a ten osaďte na celek, tj. na římsu 101 (4x). Na vrchol helmice, tj. díl 104, připevněte zpracovaný díl 105 a na ten osaďte zkompletovaný kříž zvonice 106, kterou jste tím dokončili.
Samostatně zpracujete sanktusku (zvoničku na střeše kostela): Na díly 60 (8x) přilepte technické díly 61 (8x) a jednotlivé kusy vytvarujte, vzájemně spojte a osaďte na díl 64, kterým provlékněte nit na zavěšení zvonu. Tu přilepte na rub dílu 64. Zhotovte zvon - vytvarujte a uzavřete vnější plášť zvonu, tj. díl 62, připojte k němu vytvarovaný vnitřek 107 a celek zakryjte horní částí 63. Tou provlékněte nit (je upevněna na díle 64) a zvon k ní přilepte ve vzdálenosti 3 - 4 mm od dílu 64. Celek zatím odložte. Vytvarujte vnitřek sanktusky 65, zalepte do něj díl 66 a celek oblepte dílem 67. Zkompletujte díl 68, navlékněte jej a přilepte na vyznačené místo na těle sanktusky, tj. na díl 67. Na díl 67 nyní osaďte stříšku se zvonem, tj. díl 64 lepte na 67; zvon visí uprostřed sanktusky. Díl 129 (špendlík) oblepte dílem 128 (kříž) a podle návodné kresby osaďte na vrchol sanktusky. Sanktusku osaďte na střechu kostela, tj. lepte na díly 67 a 72. Kostel je hotov - střechu můžete osadit na obvodové stěny lodě a presbytáře tak, že výklenek zdi ve střešním dílu 70 nasadíte na přechod mezi krovem kostela a zvonicí a celou střechu „posadíte“ na stěny. Kdo bude chtít, může přilepit obdobným způsobem střechu na kostel napevno.
Věříme, že jste pracovali s pečlivostí a přesnou rukou a že vás výsledek vaší stavební činnosti potěšil.
Na shledanou u dalších modelů se těší