Zámek Červená Lhota

Sdílej
 
Sestavení vystřihovánky zámku Červená Lhota není složité, vyžaduje jen trpělivost, dodržení správného postupu, hravost a přesnost v práci. Při lepení nepostupujte ukvapeně, složitější díly lepte po částech, aby mohly zaschnout.

Přípravné práce

Foto
Před vlastní prací si připravte pomůcky, které budete potřebovat: nůžky, nožík na nařezávání hran, žiletku nebo ostrý nůž na prořezávání papíru, pinzetu a lepidlo - nejvhodnější jsou disperzní lepidla, jako Herkules, Tenyl apod., která po zaschnutí zachovávají pružnost a nezbarví papír.
Místa ohybu papíru jsou značena přerušovanou čárou (- - -) - nařezávejte je ze strany tisku - a čerchovanou čárou (.-.-.) - nařezávejte z rubu vystřihovánky. Počátek a konec čáry si přeneste na rub propíchnutím. Červenou čárou v černém rámečku jsou vyznačena místa, která budete prořezávat (v červených barvách je to bílá čára v černém rámečku). Červenými úhlopříčkami jsou vymezeny plochy, které budete z dílů vyřezávat, a tečkovaná čára vymezuje plochy, na které budete lepit další díly podle označení příslušnými čísly. Pokud je před číslem znaménko %, pak se takový díl lepí na rubovou stranu.
Začněte tak, že na jednotlivé díly si propíchnutím přenesete uvedené úsečky a narýsujete je tužkou - na díl 2 úsečku A-A', na díl 6 úsečky D-D', E-E', F-F' a na díl 26 úsečky B-B' a C-C'; k nim budete později přilepovat výztuhy konstrukce. U všech dílů nařízněte místa ohybů, vyřízněte vyznačené plochy a prořízněte papír v místě označení. Oblé části tvarujte před lepením - nejlépe přes hranu stolu lehkým opakovaným tahem tak dlouho, až díl dostane potřebný tvar. Předtím než jednotlivé díly slepíte, vždy si je zkusmo složte a zkontrolujte vytvarování, ohyby a proříznutí. Hotové prostorové části po slepení lehce zatižte a nechte dobře proschnout. Odstraníte tím případné zkroucení papíru zvlhlého lepidlem.
Návod na slepení
Foto
Sestavení není složité, vyžaduje jen trpělivost, dodržení správného postupu, hravost a přesnost v práci. Při lepení nepostupujte ukvapeně, složitější díly lepte po částech, aby mohly zaschnout.
Protože se každý může splést, chvilkovou nepozorností zavinit špatné dosednutí jednotlivých dílů nebo škvíru, umístili jsme ve vystřihovánce několik neoznačených ploch pojednaných jako terén a střechy. Z nich si v případě drobného nedostatku můžete vystřihnout potřebnou plochu, která chybu zakryje.
Stavbu začněte kompletací pěti oken 79, šesti 80, 81, dvou 82, 92 a dveří 110, které lehce plošně zatižte a nechte proschnout.
Foto
Jedna z nejobtížnějších prací vás čeká hned na začátku, a to je zhotovení čtyř štítů objektu. Vytvarujte díly 4, 8, 27, 29 a 93 - to jsou díly zdiva štítů a postupně je budete lepit k vnitřním částem štítů: 4 na 5, 8 na 9, 29 na 30, 93 na 30, 93 na 29 a 27 na 28. Pozor, tento štít se půdorysně lomí! Lepte štíty po částech a dbejte na přesnost. Po proschnutí přilepte štít z dílů 4 a 5 na fasádu 2, štít z dílů 8 a 9 na fasádu 6, štít z dílů 29, 93, 30 na fasádu 26, na kterou ještě přilepte i poslední štít z dílů 27 a 28.
Do jednotlivých fasád teď vlepte již zpracovaná okna a dveře: do dílu 2 dvě okna 79, dvě okna 80 a dveře 110; do dílu 6 dvě okna 80, dvě okna 79; do dílu 26 okno 79, dvě okna 80, dvě okna 82 a okno 92. Poslední připravené okno 81 vlepte do věže 13. Hotové fasády prozatím odložte a nechte proschnout pod lehkou plošnou zátěží - znovu pozor na fasádu 26, která je zalomená!
Soustřeďte se na věž hlavní fasády. Vytvarujte sílu zdiva v bráně 16, přilepte k vnitřní straně 15 a celek na vyznačená místa vnitřního prostoru brány 14, který teprve po vlepení dílů 15 a 16 zkompletujte. Po proschnutí celek z dílů 14, 15 a 16 vlepte do dílu 13. K věži 13 připojte čtvrtou stranu (v horní části 91), uzavřete věž 13 i v dolní části a postupně celek přilepte na fasádu 1; nejprve prostrčte chlopně věže do dílu 1, pak přilepte dolní část, zbylé chlopně a nakonec věž 14 na díl 1.
Fasádu 1 připojte k fasádě 2 a uzavřete pilíře, které vytvořte v dolních částech dílů 1 a 2; nejprve věž dílů 1 a 2, pak nároží v dílu 2, které zakryjte zespodu dílem 3.
K fasádě 1 teď přilepte fasádu 6, uzavřete pilíř na rohu dílů 1 a 6 (lepte k úsečce D-D') a zakryjte zespodu dílem 7.
Foto
Další prací bude zpracování a osazení dvorní fasády 10. Zkompletujte a vlepte do 10: dveře 83 a čtyři páry zpracovaných okenic 88. Sestavte vnitřní chodbu z nádvoří do brány 12 a přilepte k 10 a pak fasádu 10 lepte postupně k celku: nejprve na rysku A-A', pak chodbu 12 na rub dílu 1, dále na díl 6 (tady pozor: konec chlopně dílu 10 lepte k rysce E-E') a nakonec chlopně dílu 1, tj. část dlažby a stropu v prostoru chodby 12. Tady doporučujeme lepidlo na chlopně nanést pomocí špejle a pak přilepit přitisknutím z brány. Poslední prací na spoji dílů 1 a 6 bude uzavření pilíře na nároží 6 a 10 (na rysce F-F') a zakrytí zespodu dílem 11.
Postupně si připravte zbylé tři dvorní fasády. Začněte fasádou 31, do které vlepte zkompletované dveře 84, dva páry zpracovaných okenic 88 a tři páry okenic 87. Do fasády 34 vlepte tři okna 111, tři okna 89, vytvarovanou stříšku 36 a dveře 85. Dokončete opět osazením tří párů okenic 113 na okna 89 a tří párů okenic 112 na okna 111. Nakonec uzavřete oba pilíře fasády (nemají spodní zakrytí). Obdobně připravte i fasádu 35.
Další prací bude sestavení vnitřních fasád a napojení na poslední vnější fasádu 26. Začněte dílem 31, který přilepte na díl 26 na rysku B-B'. Pak spojte díly 35 a 34 a celek přilepte na díl 26 na rysku C-C' a díl 35 na 31. Zkompletujte arkýř 32, připojte k fasádám 35, 31 a zakryjete střechou 33, kterou postupně lepte na arkýř 32, fasády 35 a 31. A teď už s velkou přesností spojte oba zpracované celky, tj. díly 26, 31, 34 a 35 k dílům 6, 10, 2 a 1. Spojení fasád proveďte na absolutně rovné ploše - prohnutá plocha by vedla k velkým nepřesnostem. Celek lehce zatižte - vytvořte si pro tento účel soustavu podpor z dílů stavebnice nebo knih - a nechte proschnout.
Foto
Jednou z nejobtížnějších prací bude zpracování a osazení střech. Samostatně zpracujte těla komínů 21, 22, 23, 24 a střechu vikýře 99. Těla komínů a vikýř 98 vlepte do rozložené střechy 20. Tělo komínu 43 vlepte do rozložené střechy 40. Střechu 20 přilepte postupně na fasádu 1, na věž 91 a l3, na štít 5, na štít 9, na fasádu nádvoří 10 a boky nádvoří 31 a 34. Připravenou střechu vikýře 99 osaďte na jeho tělo 98.
Spojte střechy 40, 41 a postupně přilepte díl 40 na fasádu 6, díl 41 na dvorní část střechy 20 a ke štítu 9, díl 40 na vnější část štítu 28, pak na dvorní část štítu 28, na okap dvorní fasády 31 a konečně na konstrukční chlopeň dílu 31.
Zkompletované tělo komínu 45 přilepte ke střeše 44, stejně tak jako těla tří vikýřů 100 a na ně osaďte jejich zkompletované střechy 101 (3 díly). Pak začněte střechu 44 postupně lepit na okap fasády 2, na vnější stranu střechy 20, dvorní stranu střechy 20 a nakonec na štít 30.
Zbývá poslední střecha 46. Zpracujte tělo komínu 47 a zalepte je do ní. Tři vikýře 96 přilepte k 46, na ně osaďte tři stříšky 97 a pak střechu lepte postupně ke střeše 40, k okapu fasády 26, vikýři 96, na dvorní fasádu 35 a její okap a ke střeše 44 (nejprve na dvorní, pak na štítové straně). Zbývají čtyři trojúhelníkové vikýře 108, které zkompletujte a osaďte: jeden na střechu 20 a tři na střechu 44.
Až na věž jsou střechy dokončeny.
Foto
Po proschnutí stavby k ní přilepte dlažbu nádvoří. Nejdříve ji nasuňte do fasády 31 a přilepte; u protilehlé stěny 34 ji stlačte dolů a posuňte nahoru do správné polohy, nasuňte její chlopně do prořezů v dílu 34 a přilepte.
Nakonec přilepte i zbylé dvě strany k fasádám 10 a 35. Zkompletujte předložené stupně nádvoří - dva díly 37 a tři díly 38. Dva stupně 38 přilepte na dva stupně 37 a celky na vyznačená místa dlažby 39, stejně tak pro zbylý stupeň 38.
Hrubá stavba je hotova a můžete začít se zpracováním jejího okolí. Zkompletujte u dílu 48 zábradlí a přilepte je k dlažbě 49. Celek připojte k fasádě 1 a věži 13. Vnitřní část zídky 94 přilepte k její horní části 95 a vše k terénu 57. Vnější část zdi 58 připojte k dílům zídky 94, 95 a k terénu 57. Celek osaďte k fasádě 1 a dílu 48.
Samostatnou prací je sestavení mostu. Začněte jeho vozovkou 50, kterou přilepte k boku 51. Vytvarujte oba oblouky 54 a připojte postupně na bok 51 (nejdříve lepte svislé části, pak klenbu) a celek pak přilepte na druhý bok 52 - nejprve zábradlí a nakonec oblouky. Na vzdálenější konec mostu od stavby přilepte čelo 53 a pilíře zakryjte zespodu dvěma díly 55. A teď už můžete most přilepit k objektu i terénu. Lepte postupně 52 na 48, pak 51 na 48 a 50 na 48. Dlažbu dílu 49 přilepte na vozovku 50 a nakonec spojte most s terénem: 94, 95, 57 a 58 na 51.
Pokračujte terénem. Díl 61 přilepte k 62 a doplňte ještě díly 59, 60 a 63. Celek lepte opět postupně: nejprve na fasádu 2 (začněte od výstupku, pak na roh), k terénu 58, 57, 56 a nakonec 63 připojte na díl 2. Zkompletujte díl 64 a přilepte k fasádě 2 a terénu 60. Tím je dokončen terén na levé straně mostu a můžete začít s úpravou na jeho pravé straně.
Část se schodištěm 65 připojte ke svahu 66 a doplňte dílem 67. K celku přilepte nižší, zahradní část 68 a tu po přilepení zkompletujte. Na celý dosud zpracovaný terén připojte rohovou část 71 a teď už vše osaďte k mostu a stavbě; opět postupně: na věž 13, most 52, díl 48, fasádu 1, nároží dílů 1 a 6 a nakonec na fasádu 6.
S terénem na pravé straně objektu pokračujte slepením dílů 73 a 74, které doplňte dílem 72, a celek připojte k fasádě 6 a terénním částem 71, 68 a 73. K dílům 72 a 73 ještě přilepte svah 107. Zpracujte další terénní útvar z dílů 75, 76 a osaďte k fasádám 6 a 26. Další část 77 připojte k 75, fasádě 26 a celý terén dokončete jeho posledním dílem 78- napojujte jej na terén 77 a fasádu 26. Tím je dokončen terén kolem zámku a zbývá sestavit předmostí ze spojených dílů 114 a 115, ke kterým postupně přilepte horní část 116, a nakonec uzavřete druhý spoj dílů 114 a 115. Celek přilepte vyznačeným místem na čelo mostu 53.
Zkompletujte vrata 17 a přilepte do brány na díl 16.
Další prací je střecha věže. Spojte oba díly 18 a k nim připojte další dva díly 19. Střechu osaďte na věž z dílů 13, 94 a na vyznačené místo na ni přilepte zkompletovaný vikýř 109.
Samostatně zpracujte stromy a keře: čtyři díly 102, pět dílů 103, pět dílů 104, pět dílů 105, čtyři díly 106 a osaďte je podle návodné kresby na terén - 106 na 56, 104 na 57, 102 na 65, 103 a 105 na 68.
Zkompletujte ozdobné křoviny 119, 120, 121, 122, 123 a přilepte je na vyznačená místa terénu 68. Ten ještě doplňte sochařskou výzdobou: na tři zkompletované podstavce 69 osaďte tři vázy 70 a vše začleňte do terénu 68 na vyznačená místa.
Na předmostí ještě osaďte zpracovaná zábradlí 117 a 118. Vyznačeno je pro ně místo na dílu 116. Na střechu 41 osaďte zpracované tělo posledního komínu 42 a teď už můžete zkompletovat všech osm komínových hlav 25 a osadit na tělo komínů.
Poslední prací je vztyčení vlajky. Díl 90 oblepte kolem špendlíku, osaďte podle návodné kresby na střechu věže a zakápněte lepidlem.
Pokud si chcete model vyztužit, přilepte jej na překližku nebo sololit - velikost a tvar desky si můžete určit sami. Viditelné plochy překližky natřete modrozelenou barvou rybníka, který se okolo zámku rozprostírá.
Hodně úspěchů při práci i radosti z dokončeného díla vám přeje