Papírový pohár: Pravidla soutěže o nejlepší papírový model - 2. kolo

Papírový pohár: Pravidla soutěže o nejlepší papírový model - 2. kolo
Sdílej
 
Podrobná pravidla druhého kola soutěže Papírový pohár ABC najdete tady. Časopis ABC vyhlašuje soutěž Papírový pohár o nejlepší papírový model, ve které můžete vyhrát atraktivní ceny. Soutěž je určena pro zkušené modeláře i pro začátečníky.

POZOR!!! Termín hlasování o Cenu čtenářů ABC v anketě Papírový pohár se mění. Hlasování bude probíhat na abicko.cz od 6. 12. 2021 do 7. 1. 2022.

Soutěž časopisu ABC o nejlépe sestavený papírový model

Soutěž probíhá v časopise ABC v období od 27. 9. do 27.11. (dále jen „soutěžní období“). Vyhrává celkem 9 soutěžících ve 3 kategoriích, kteří zašlou fotografii fotografie svého papírového modelu a budou vybráni odbornou porotou. Dále vyhrává 1 soutěžící na základě hlasování čtenářů. Hrajeme o ceny v celkové hodnotě 16.200,- Kč.

Soutěží se s modely na téma technika.

Soutěžní kategorie:

Žáci: do 13 let (ročník 2008 a mladší)

Junioři: 14–18 let (ročníky 2007–2003)

Senioři: od 19 let (ročník 2002 a starší)

Papírový pohár: Druhé kolo soutěže o nejlepší papírový model

Papírový pohár: Druhé kolo soutěže o nejlepší papírový model

Soutěž bude vyhlášena v časopise ABC dne 27. 9. 2021. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly přihlášku do soutěže v soutěžním období obsahující digitální fotografie svého papírového modelu, dále telefonický kontakt, adresu bydliště a ročník narození, to vše prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: papirovypohar@abicko.cz. Do předmětu e-mailu soutěžící uvedou POHAR PODZIM. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Neúplné e-maily (e-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti) či e-maily zaslané mimo soutěžní období nebudou do soutěže přijaty.

Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho e-mailu, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 e-mail, který může obsahovat minimálně 3 fotografie svého papírového modelu, pohled z pravé přední strany shora, pohled z levé zadní strany shora, libovolný pohled, například upozornění na detaily, doplňky apod. Soutěžit lze s modelem od libovolného vydavatele.

Doporučená velikost fotografií je FullHD 1920 x 1080 px. Povolen je pouze formát jpg.

Čas pro příjem fotografií je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ze všech přihlášených soutěžících vybere porota složená z členů Centra papírových modelů (CPM) 9 výherců ve dnech 28. 11.- 31. 12. 2021 a 1 výherce bude vyhlášen na základě hlasování čtenářů na webu http://www.abicko.cz/PapirovyPohar v termínu 28. 11. - 31. 12. 2021.

Odborná porota bude hodnotit kvalitu postaveného papírového modelu, jeho celkovou preciznost, tj. přesnost střihu, přesnost ohybu, čistota lepení, správnost slepení dílů, retuš, zpracování případných nepapírových dílů (např. špejle, nitě, špendlíky, prosklení oken…), apod.

Papírový pohár ABC: Vítězové prvního kola modelářské soutěže

Papírový pohár ABC: Vítězové prvního kola modelářské soutěže

Ceny:

Žáci: do 13 let (ročník 2008 a mladší)

1. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 3.000 Kč

2. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 1.600 Kč

3. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 800 Kč


Junioři: 14–18 let (ročníky 2007–2003)

1. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 3.000 Kč

2. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 1.600 Kč

3. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 800 Kč

Senioři: od 19 let (ročník 2002 a starší)

1. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 3.000 Kč

2. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 1.600 Kč

3. místo výhra - Balíček vystřihovánek v hodnotě 800 Kč

Cena čtenářů ABC

- výhra - roční tištěné předplatné časopisu ABC

Pro každého výherce:

1x balíček vystřihovánek nebo 1x balíček mix produktů a vystřihovánek nebo 1x roční tištěné předplatné časopisu ABC

Papíroví modeláři: Pavel Skokan připravuje v Ábíčku modely už od základky

Papíroví modeláři: Pavel Skokan připravuje v Ábíčku modely už od základky

Účastník soutěže přihlášením do soutěže potvrzuje, že


a) je vlastníkem přihlášeného výtvoru do soutěže a sestavil ho sám

b) je autorem přihlášené fotografie a příběhu, příp. má s autorem vypořádána autorská práva a disponuje veškerými právy k těmto fotografiím a příběhu a dále prohlašuje, že
tyto fotografie a příběh jsou původní a zachycují reálný skutečný stav


c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny či v příběhu popsány, včetně svolení poskytnout takové fotografie a příběh do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel


d) užitím fotografie či příběhu Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi.Neúplně označené fotografie, příběhy, resp. přihlášky nebudou do soutěže přijaty.


Účastník soutěže uděluje přihlášením do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslané fotografie a příběhu bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových, příp. elektronických mediích Organizátora a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Organizátora, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Organizátorem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Organizátorem.

Organizátor je zejména oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky


a) jejichž fotografie či příběh neodpovídají zadanému tématu soutěže


b) fotografie či příběh jsou jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy


c) fotografie či příběh by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem


d) u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášený účastník vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Pro stanovení doby doručení e-mailu je rozhodující čas přijetí e-mailu, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny e-maily obsahující veškeré náležitosti, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho e-mailu, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 e-mail. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více e-mailových adres, bude zohledněn e-mail, který byl doručen jako první a na ostatní e-maily nebude brán zřetel.

Výherci budou zveřejněni v 3. čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem v emailu. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 111, email: barbora.filounova@cncenter.cz) na adrese společnosti sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice. Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailu. Účastí v soutěži – tzn. odesláním e-mailu organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie jeho i jeho výtvoru mohou být publikovány v časopise ABC a na webových stránkách www.abicko.cz .

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, email, čas doručení e-mailu, zaslané fotografie. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 27. května 2021.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2021