Vystřihovánky v časopisu ABC č. 16/2019

Video se připravuje ...
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC 16/2019 vychází vystřihovánka papouška a kinetický papírový model klávesisty a zpěvačky. Tady najdete návody na slepení.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >

Kinetické hračky

Automata klávesista a zpěvačka

Po bubeníkovi z č. 1/2019, kytaristovi z č. 5/2019 a saxofonistce z č. 9/2019 završujeme sadu pohyblivých hudebníků vystřihovánkou klávesisty a zpěvačky. Hráč na klávesy s frenetickou zaujatostí ovládá oběma rukama klaviaturu za současného potřásání hlavou ve stylu Jerry Lee Lewise. Zpěvačka vedle něho přibližuje a oddaluje pravou ruku s mikrofonem od své hlavy, levou ruku současně vymršťuje vzhůru. K tomu si ještě přidupává levou nohou do rytmu. A to vše můžete rozpohybovat pouhým otáčením malé kličky.

Po bubeníkovi, kytaristovi a saxofonistce završujeme sadu pohyblivých papírových modelů hudebníků vystřihovánkou klávesisty a zpěvačky •  Milan Novobilský

Jak to funguje?

Základní pohyb trupu vpřed a vzad s pokrčením v kolenou zajišťuje páka na principu klikového hřídele. Paže držící saxofon jsou pevně spojeny s hlavou, jejímž krkem prochází otáčivá osa uložená v ramenních částech trupu. Tato soustava vytváří zvratný pohyb hlavy při záklonu trupu. Počátek tohoto pohybu ovládá jednoduchá drátěná zarážka. Funkce mechanizmu je zřejmá z animačního GIF obrázku.

Přípravné práce

1. Čára zakončená černým trojúhelníčkem značí ohyb směrem od strany tisku a čára zakončená bílým trojúhelníčkem značí ohyb směrem ke straně tisku. Značka % znamená, že část dílu bude přilepena k sobě samému. Červené odkazové čáry s číslem značí díl, který bude do vyznačeného místa přilepen k rubové straně. Červená čísla označují díl, který bude přilepen k lícní straně.

2. Konstrukce hračky není složitá. Důležité bude pečlivě vyladit správnou funkci hračky a to bude chtít určitou trpělivost. Pomůže vám k tomu pečlivé sledování instrukcí v návodu. Před stavbou si raději celý návod pročtěte a ujistěte se, že všemu dobře rozumíte.

3. Budete potřebovat karton o síle 1 a 2 mm, několik špejlí o průměru 2,5 mm, dvě duté plastové trubičky od lízátek o vnějším průměru 3,5 mm a jedno brčko na pití. Lepte disperzním lepidlem. Plastové přilepujte k papíru lepidlem vteřinovým.

4. Díly ve vystřihovánce označené čísly s černým podbarvením podlepte kartonem na sílu 2 mm a díly se šedým podbarvením podlepte na sílu 1 mm. Žlutě podbarvená pole značí, že díl bude podlepen tenkým kancelářským papírem. Díly označené bíle podbarveným polem pozičních čísel nepodlepujte.

5. Rozměry dílů ze špejlí a trubiček jsou uvedeny většinou v návodné kresbě (dále jen NK) 1 a 3, odkud si odečtete příslušný délkový rozměr, ale bude také zmíněn i v textu. Raději přidejte ke každé délce špejlí 3–5 mm a skutečný rozměr upravte až při „oživování“ hračky. Pro dobrou funkci mechanismu hračky je nutné zatížit dolní část levé nohy vložením matiček, šroubků nebo kousků pájky do otevřené dutiny. Osvědčilo se rozmíchání matiček M3 s disperzním lepidlem. Po vyschnutí lepidla zátěž nevypadne. Při konstrukci hračky se ukázalo jako nutné přidat zátěž do dolní části zdvihacích kolíků. To můžete opět provést přilepením vhodných matiček navlečených na konec špejle.

Papírový model klávesisty a zpěvačky: Návod na slepení •  Milan Novobilský

Návod na slepení

1. Podlahu pódia 1 s předem vypilovanými kruhovými otvory (otvory vytvořte předem u všech dílů před jejich slepováním) nalepte na čelo 2. Pak přilepte bočnice 3 a 4.

2. Slepte tělo klávesisty 5 a zatím jej odložte. K hlavě 6 přilepte nos 7 a krk 8, který přilepíte natupo. Krk 8 vytvořte postupným obtáčení pásku za současného lepení kolem vhodné kulatiny na průměr max. 6 mm.

3. Z dílů 9 a 10 slepte pravou ruku. K ní přilepte dlaň 11. Obdobně vytvořte levou ruku z dílů 12, 13 a 14. Připravte si osu 15 spojující ruce klávesisty s jeho hlavou ze špejle dlouhé cca 40 mm. Na krku 8 v místě vyznačeném tmavším páskem vypilujte otvory, kterými půjde těsně prostrčit osa 15. Nyní můžete zkompletovat trup s hlavou, levou a pravou rukou. Ramenním otvorem v trupu 5 nastrčte osu 15, do otvoru pro krk vsuňte zkompletovanou hlavou a prostrčte osu krkem až do druhého ramenního otvoru. Na přesahy osy nasuňte obě ruce a zafixujte je kolem osy vydatnou kapkou lepidla. Než lepidlo zatvrdne, urovnejte ruce do souběžné polohy. Zkontrolujte, zda se osa 15 zcela volně otáčí v ramenních otvorech a sestavu zatím odložte.

4. Pokračujte v kompletaci levé a pravé nohy klávesisty 16 a 17. Hotové nohy přilepte ke spodní části trupu 5. Hotovou postavu klávesisty přilepte k podlaze pódia 1.

5. Slepte keyboard 18. Do otvorů v pódiu 1 vlepte nohy 19 ze špejlí dlouhých 73 mm a keyboard k nim přilepte.

6. Pokračujte postavou zpěvačky. Slepte trup 20 a odložte jej zatím stranou. Vytvarujte hlavu 21. Hlavu slepujte od temene. Teprve na závěr přilepte obě lícní části. K hlavě připojte nos 22 a krk 23. K trupu celek zatím nepřilepujte.

Papírový model klávesisty a zpěvačky: Návod na slepení •  Milan Novobilský

7. Vytvarujte a slepte levou ruku 24. Na její konec přilepte dlaň slepenou z dílů 25 a 26. Obdobně slepte i levou ruku z dílů 27, 28 a 29. Opět si odřízněte špejli asi 40 mm dlouhou (díl 15). Osu provlečte ramenními otvory v trupu a na její přesahy nasuňte obě ruce. Natočte ruce do polohy vyobrazené v NK 1 a zafixujte je kolem osy opět vydatnou kapkou lepidla. Odřízněte ze špejle kousek dlouhý 22 mm, na jejíž jeden konec namotejte a postupně přilepujte pásek - kryt mikrofonu 31. Hotový mikrofon vlepte do pravé dlaně. Nyní přilepte hlavu k trupu s nejvhodnějším natočením k mikronu při zvednuté pravé paži.

8. Zkompletujte pravou nohu zpěvačky 32. Levou nohu sestavíte z dílů 33 a 34 (bude ohybná v koleni), k jejíž dolní části přilepte chodidlo 35 opatřené otvorem v jeho spodní části. K oběma nohám v místech vyznačených žlutou čarou přilepte natupo třásně 36 a 37. K dílu nohy 33 přilepte ohebnou chlopeň 38. Nyní můžete obě nohy přilepit ke spodní části trupu 20 a poté i celou postavu k podlaze pódia 1.

Skladby páček •  Milan Novobilský

9. Následuje sestavování mechanismu uvnitř pódia pro ovládání pohybů klávesisty a zpěvačky.

Jedním spodním otvorem v bočnicích pódia prostrčte osu ze špejle dlouhou asi 150 mm, na kterou z vnitřku pódia postupně nasunete tvarované vačky 39, 40 a 41 v pořadí podle NK 3. Pro lepší orientaci jsou vačky a páčky zdvihající kolíky, které spolu souvisejí označeny shodnou barvou (banánově žlutá ovládá ruce klávesisty, modrá paže zpěvačky a růžová její levou nohu). Vačky rozmístěte podle kótovaného obrázku NK (musí se nacházet pod otvory v podlaze pódia) a ke špejli je fixujte z obou stran nejlépe vteřinovým lepidlem. Nejprve si však rozmyslete správné natočení vaček pro požadovanou synchronizaci pohybů. Osu ze špejle zabezpečte proti vodorovnému posuvu nasunutím kroužků 42 (2×) na oba konce špejle a zafixujte je lepidlem. Slepte k sobě obě strany páčky 43, do které vlepíte držátko ze špejle 44. Kompletní kličku fixujte lepidlem na konec vačkové osy.

Zkompletujte všechny páčky (viz schéma v NK 2), které budou zdvíhat kolíky: Žluté slepte z dílů 45–47, modré z dílů 48–50 a růžové z dílů 51–53. Dutinami v páčkách bude provlečena jejich společná osa ze špejle dlouhé ASI 140 mm, na které se musí páčky zcela volně otáčet. To zajistíte jejich propilováním. Z brčka na pití si nastříhejte distanční trubičky podle rozměrů uvedených v NK – budou zajišťovat zdvižné páčky ve správné poloze k příslušným vačkám. Vše navlečte jako korálky na nit, zkontrolujte, zda páčky svoji vahou volně doléhají k vačkám a nikde nedochází k nežádoucímu tření. Pokud je vše v pořádku, opět tuto sestavu demontujte, použijete ji až ve vrcholné fázi kompletaci hračky.

Rozmístění vaček a distančních trubiček – pohled shora •  Milan Novobilský

Nyní vlepte podle NK 1 do otvorů v podlaze pódia 2 trubičky z lízátka dlouhé asi 40 mm a jednu trubičku dlouhou 12 mm. Vnitřkem trubičky budou procházet zdvihací kolíky. Ty vytvoříte opět z rovných kousků špejlí. Pro zdvih rukou klávesisty budete potřebovat špejli dlouhou 113 mm, pro zdvih paží zpěvačky 129 mm a pro zdvih její nohy 32 mm. Všechny špejle obruste smirkovým papírem tak, aby dutinami v trubičkách procházely zcela volně bez sebemenšího drhnutí. Konce špejlí pečlivě zakulaťte a ohlaďte. Zasuňte zdvižné kolíky do trubiček a zespoda pódia přilepte na jejich konce závaží z matiček. Zkuste, zda zdvižené kolíky spadnou volně dolů. Pokud tomu tak je, můžete nyní znovu zkompletovat sestavu páček s distančními trubičkami a oba konce špejle zafixovat k bočnicím pódia lepidlem.

Zbývá již jen hračku oživit. K horním koncům kolíků přiložte paže klávesisty i zpěvačky. Nejkratší kolík ovládající levou nohu zpěvačky musí zapadnout do otvoru na spodní straně chodidla. Pokud zjistíte, že horní konce zdvihacích kolíku nejsou v kontaktu s pažemi či chodidlem, upravte jejich polohu opatrným vyhnutím trubiček. Může se Vám také stát, že postavy nemají správnou geometrii, která se vlivem slepení může změnit oproti navržené konstrukci. Pak vznikne problém, že některý prvek nedosedá tam, kam by měl. To napravíte tím, že mírně navlhčíte nohy postaviček vodou a opatrným ohýbáním je uvedete do požadované polohy. Pozor na zpětné smrštění papíru při úplném vyschnutí. Jako vhodné se ukázalo nalepit do ohybu lokte klávesisty malou zarážku z kartonu, která zabrání odskočení kolíku mimo předloktí. Zkrátka v této fázi dovršování stavby kinetické hračky si budete asi muset s některými detaily pohrát a správně je vyladit. Odměnou za trpělivost bude radost, jak najednou nehybné figurky ožijí. A ještě jedno doporučení nakonec. Kličkou otáčejte rozvážně a pouze ve směru hodinových ručiček. Jakákoliv zběsilost může způsobit katastrofu.

Automata klávesista a zpěvačka

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Milan Novobilský

NÁROČNOST: 3


Papouškové

Alexand Velký

Sophie

Vystřihovánka papouška Alexandra velkého •  Pavel Dobrovský (slepení Tomáš Svoboda)

Alexandr velký je ze všech papoušků tohoto rodu největší - bez ocasu měří téměř 60 cm. Žije v hejnech v lesích, parcích a zahradách Přední i Zadní Indie. Náš model je samička, která nemá na rozdíl od samce černý proužek na krku a růžový pásek v týle. (Zdena Martinová)

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čárkovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 1, 3, 4, 6 a 7.

3. Díly 13 (2×) zhotovte ze špejle o průměru 3 mm.

4. Vyřízněte otvory pro osy v dílech 2, 11 a 12.

Vystřihovánka papouška Alexandra velkého: Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení

1. Stavbu modelu zahajte slepením těla papouška. Vymodelujte díl 2 dle návodné kresby a od hlavy směrem dolů k němu postupně připevněte boky 1 a 3.

2. Zobáček je možné zhotovit ve dvou variantách. Těžší je složena z dílů 4, 5, 6 a snazší z dílů A, B, C. V obou případech se celek skládá ze středu a dvou boků, které dohromady pasují na vyznačené místo na hlavě papouška.

3. Ocásek vnikne spojením dílů 7, 8 a jejich následným nastřihnutím dle úsečky se symbolem nůžek. Díl 7 pasuje na zadní část již sestaveného modelu.

4. Křídlo 9 slepte k sobě a v místě označeném čárkovanou čarou jej ohněte směrem dovnitř do pravého úhlu. Zbytek dílu vytvarujte tak, aby se co nejvíce podobal tvaru skutečného křídla. Čtyři křivky se symbolem nůžek na vnější straně značí nastřižení dílu. Vytvarované křídlo připevněte k tělu papouška a stejným způsobem postupujte u dílu 10.

5. Opeřené části nohou 11, 12 vymodelujte a přilepte k tělu 2. Pařáty složíte z dílů 13, 14, 15 (vše 2×). Obmotejte díl 14 na konec špejle 13 tak, aby část s texturou zůstala na povrchu. Na spodek obmotané špejle přilepte prsty 15 a celky napevno zasuňte do vrchních částí dílů 11 a 12.

V sadě papouškové ještě uveřejníme dva modely.

Papoušek Alexandr velký

SÉRIE: Zvířata

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 2

NÁROČNOST: 3


Vystřihovánky vyšly v ABC č. 16/2019

Kup si ábíčko s těmito vystřihovánkami >

Plastikové modely 6: Stavba vojenských automobilů

Plastikové modely 6: Stavba vojenských automobilů

V novém čísle časopisu ABC 16/2019 najdeš Harryho Pottera s mutanty

V novém čísle časopisu ABC 16/2019 najdeš Harryho Pottera s mutanty

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2019